L'enginyeria agronòmica

Informació General

Què és una enginyera o un enginyer agrònom: titulació

Les enginyeres i els enginyers agrònoms són titulats universitaris superiors competents en els àmbits de l’enginyeria agronòmica, civil i mediambiental. Tenen competències reconegudes en molts diversos àmbits i exerceixen la professió des de l’exercici lliure de la mateixa, des de diversos àmbits oficials i territorials de les administracions publiques i des de l’empresa privada en indústries agroalimentàries, explotacions agropecuàries i altres.

Formació i coneixements

Les persones amb aquesta titulació es formen a les escoles politècniques superiors o les específiques d’enginyers agrònoms. A Catalunya, la nostra titulació és impartida a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida inclosa dins de la Universitat de Lleida.

Aquests professionals reben, per l’especial relació que han de mantenir durant la seva activitat professional amb les ciències exactes, fisicoquímiques i naturals, així com les ciències económiques i socials. Una formació multidisciplinar que els humanitzen front a la complexitat dels fenòmens vitals que els envolten i les solucions aportades per la tècnica i el raciocini.

Una mica d’història

L’agronomia, com a ciència que estudia els múltiples aprofitaments humans de la producció vegetal, s’ha anat desenvolupant al llarg de la història. Si ens limitem a la dels últims 2000 anys, quatre fites fonamentals marquen l’evolució de l’agronomia ibèrica, marcades respectivament per les emblemàtiques obres del gadità romà Columela (segle I), l’aràbic-andalusí Abu Zacaria (segle XI), el castellà Alonso de Herrera (segle XVI) i el català Fra Miquel Agustí (segle XVII).

Les Llums i la Il·lustració del segle XVIII obririen el camí per a l’aplicació de les ciències a la pràctica del seu aprofitament, amb la conjunció de ciència i tècnica i l’aparició de les primeres enginyeries civils reglades. La primera Escola oficial d’Enginyers Agrònoms fou la d’Aranjuez, fundada al 1855 per Reial Decret de la reina Isabel II. Un segle després (1959) es crea l’Escola de València i poc després, al 1969, té lloc l’establiment de l’Escola de Lleida, la primera – i única pel moment – que imparteix la formació d’Enginyer Agrònom a Catalunya. 

Competències i tasques que desenvolupa

Tenen competències plenes en els següents camps:

 • Fitotècnia.
 • Zootècnia.
 • Indústries agroalimentàries.
 • Economia agrària.
 • Enginyeria rural.
 • Enginyeria mediambiental.

Estudis

Matèries fonamentals

En la formació de les enginyeres i els enginyers agrònoms s’imparteixen les següents matèries fonamentals:

 • Ciències bàsiques: matemàtiques, física, química i bioquímica, geologia, biologia, dibuix, etc.
 • Ciències aplicades: estadística, química agrícola, edafologia, climatologia, resistència de materials, mecànica, termodinàmica, electrotècnia, hidràulica, genètica, botànica, fisiologia vegetal i animal, operacions bàsiques industrials, econometria, economia, dret i sociologia.
 • Tecnologia: fitotècnia, producció i protecció dels vegetals, zootècnia, construcció agropecuària i agroalimentària, hidrologia i drenatge agraris, regs, tecnologia alimentària, millora genètica vegetal i animal, motors i màquines, agròtica i automatització, comercialització agrària, comptabilitat, control de qualitat, gestió empresarial, legislació i política agrària.

En general les ciències bàsiques i aplicades són comuns a tots els estudiants d'enginyeria agronòmica, mentre que les tecnologies són escollides en el disseny curricular personal de la carrera.

Orientacions

A l’Escola Tècnica Superior de Lleida es poden aconseguir les següents “orientacions”:

 • Biotecnologia agrària.
 • Economia agrària.
 • Desenvolupament rural.
 • Gestió del medi ambient.
 • Enginyeria agroalimentària.
 • Enginyeria rural.
 • Producció animal.
 • Producció vegetal.

També s’hi poden seguir cicles de postgrau, i el Doctorat en Agronomia i Medi Ambient.

Formació Continuada

A més de la formació reglada, el Col·legi ofereix un seguit de cursos i conferències per tal de mantenir al dia els coneixements dels professionals que ho desitgin i tractar els temes de màxima actualitat.

Els més freqüents són:

 • Seguretat i salut en el treball.
 • Càlcul d’estructures metàl·liques i de formigó armat.
 • Instal·lació i finançament d’indústries agroalimentàries.
 • Instal·lacions frigorífiques, elèctriques i de seguretat contra incendis.
 • Aprofitament agronòmic de residus orgànics.
 • Regadius.
 • Bones pràctiques agràries.
 • Legislació alimentària, mediambiental i urbanística.
 • Noves tecnologies.
 • Seguretat alimentària.
 • Valoracions.
 • Enginyeria agroambiental.
 • Comercialització.
 • Màrqueting professional.

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32