Informació institucional

Informació general

Els enginyers agrònoms de Catalunya estan agrupats en el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, organisme integrat en el Consejo General de Colegios de Ingenieros Agrónomos de España, i amb delegacions en les quatre demarcacions catalanes. El Col·legi és una entitat de dret públic regida per la Llei 13/1982, de 17 de desembre de Col·legis Professionals de Catalunya.

La Missió del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

"El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya som un col·lectiu, amb emparament legal i al servei de la societat, que constitueix un "punt de trobada” per als enginyers agrònoms. Des de la deontologia professional, volem defensar els nostres interessos i satisfer les nostres necessitats, gestionant eficientment serveis d’orientació, assessorament, supervisió professional, defensa jurídica, i formació continuada, i projectar la nostra imatge per esdevenir un referent en l’enginyeria agrària, alimentària, medi ambiental i de gestió del territori”

La Visió del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya serà:

 • Influent, potenciant la relació amb entitats externes, per ser més decisiu a nivell formatiu, institucional i professional.
 • Promotor, assolint un major reconeixement social de la professió a través de diversos canals de comunicació.
 • Viable, buscant noves fonts d’ingressos i/o millorant les que ja té per assolir una estabilitat econòmica.
 • Eficient, millorant la qualitat dels serveis existents i incorporant-ne de nous, tenint en compte, sempre que sigui possible, l’adaptació a les noves tecnologies.
 • Formador, promovent la formació continua dels seus membres en tots els àmbits.
 • Integrador, facilitant la incorporació al Col·legi de tots els enginyers agrònoms.
 • Participatiu, reforçant la comunicació entre els seus membres, i la seva implicació en les activitats organitzades pel col·lectiu.

Valors compartits del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya fonamenta el seu projecte en els següents Valors Compartits:

 • Actuem amb una vocació de servei a la societat, i ens sentim molt propers a tots els que pertanyen al món agrari i rural, tenint en compte sempre el respecte a la Natura.
 • Des de la base de la qualitat, fomentem que els enginyers agrònoms assoleixin l’excel.lència en el seu àmbit professional.
 • Treballem des del respecte perquè cadascun dels col·legiats se senti integrat, amb els seus drets i obligacions, reforçant així la cohesió del col·lectiu.
 • Fomentem la solidaritat amb el més necessitat.

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32