Inici » COEAC » Informació institucional

Informació institucional

Presentació

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC) és una corporació de dret públic regida per la Llei 7/2006 de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals, que té com a finalitat l’ordenació, representació i defensa de la professió i dels interessos professionals dels enginyers agrònoms.
L’àmbit d’actuació del COEAC és tot el territori català i s’organitza en 4 demarcacions: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona a través d’una seu central a Barcelona i una delegació a Lleida.
El col·lectiu d’enginyers agrònoms de Catalunya està constituït per persones formades en l’àmbit de l’enginyeria agronòmica, que desenvolupen la seva activitat en diferents àrees: l’enginyeria, la consultoria, l’empresa agroalimentària, el medi ambient, la formació universitària i no universitària, l’administració pública, les cooperatives agràries, etc. Es tracta d’un col·lectiu ampli, multidisciplinari i molt professional.

Organització

El Col·legi estarà regit i administrat per la Junta General i per la Junta de Govern, formades per Col·legiats de número.

Junta general

És l’òrgan superior d’expressió de la voluntat del Col·legi i està constituïda per tots els Col·legiats no suspesos en l’exercici dels seus drets corporatius. Actualment, es reuneix dos cops a l’any amb caràcter ordinari: el mes de desembre a Barcelona, i el juny en una província diferent cada any. Les juntes són seguides d’un dinar de germanor i permeten el retrobament entre companys i l’intercanvi d’experiències professionals. Es pot reunir amb caràcter extraordinari d’acord amb el que està previst en els Estatuts.

Junta de govern

És l´òrgan encarregat de l’execució dels acords de la Junta General i assumeix la direcció i l’administració del Col·legi d’acord amb el que estableixen els estatuts. Està integrada per la Degana, el Vicedegà, el Secretari, la Tresorera, un Delegat per cada demarcació territorial i varis Vocals.

MEMBRES:

Comissió permanent

Per tal d’aconseguir una major continuïtat i eficàcia en les seves funcions, la Junta de Govern estarà assistida per una Comissió Permanent, constituïda per la Degana, el Secretari, que ho serà també de la Comissió Permanent, la Interventora i el membre de la Junta de Govern que aquesta designi.

MEMBRES:

  • Degana: Concepció Villar Mir
  • Secretari: Arturo Sánchez García
  • Secretària tècnica: M. Jesús Ortiz Campos
  • Vicedegà: Josep Mª Dilmé Ferrer
  • Interventora: Paquita Escoi Martínez

Secretaria tècnica

Des de la Secretaria tècnica s’articulen els serveis bàsics que els enginyers agrònoms necessiten per desenvolupar la seva activitat professional.

  • Secretària tècnica: M. Jesús Ortiz Campos
  • Comunicació: Carla Ros Camuñas
  • Personal administratiu: Jordi Graña Flores, Josefa Bertran Torra