Inici » SERVEIS » Exercici professional » Tasques de l’enginyer/a agrònom/a

Tasques de l’enginyer/a agrònom/a

Tasques de l’enginyeria agronòmica, a títol enunciatiu i no limitatiu

Actuacions en l’àmbit de l’enginyeria agronòmica i agroalimentària

 • Recerca, desenvolupament i transferència tecnològica.
 • Regadius, drenatges, alternatives de conreus, estudis agronòmics.
 • Planificació d’explotacions ramaderes intensives i extensives de bestiar. Nuclis zoològics.
 • Disseny, instal·lació i gestió d’indústries agroalimentàries.
 • Electrificació rural.
 • Concentració parcel·lària.
 • Ordenació del territori.
 • Valoracions, dictàmens i peritacions.

Actuacions en l’àmbit de l’enginyeria civil

 • Camins rurals.
 • Nivelacions i abancalaments.
 • Construccions agropecuàries, edificacions agroindustrials, hivernacles, habitatges rurals.
 • Equipaments agropecuaris i agroindustrials, equips de procés, equips de refrigeració, congelació i aire condicionat, transport intern, transport extern.
 • Serveis industrials: instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, aigua, vapor, gasos industrials, etc. de les explotacions agropecuàries i de l’agroindústria.
 • Urbanisme en l’àmbit rural i en el que afecta a explotacions agropecuàries i a l’agroindústria.
 • Paisatgisme.
 • Ajardinaments, equipaments esportius, camps de golf…

Actuacions en l’àmbit de l’enginyeria mediambiental

 • Adequació a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats  relacionades a continuació – Projectes d’activitat
  • Instal·lacions dedicades a la cria intensiva i extensiva i centres de concentració d’aviram, porcí, vaquí de carn i llet, oví i cabrum, equí i altres espècies.
  • Instal·lacions d’aqüicultura intensiva i extensiva.
  • Escorxadors.
  • Indústries de transformació de la carn i altres matèries primeres animals.
  • Plantes de tractament de residus animals.
  • Indústries de transformació de matèries primeres d’origen vegetal. Centrals hortofrutícoles i conserves vegetals.
  • Indústries d’elaboració de productes per a l’alimentació humana.
  • Indústries de tractament, transformació i fabricació de productes per l’alimentació animal.
  • Indústries de tractament i transformació de la llet.
  • Indústries de producció de midó.
  • Almàsseres.
  • Instal·lacions d’emmagatzematge de gra i farina.
  • Carnisseries amb obrador.
  • Forns de pa.
  • Tractament, manipulació i processament de productes del tabac.
  • Cellers de vi, cava i derivats del vi.
  • Indústries del suro.
  • Deshidratació de farratges.
  • Indústries del lúpul.
  • Assecat de gra i altres productes vegetals.
  • Indústries del cànem.
  • Desmotatge del cotó.
 • Estudis d’impacte ambiental d’activitats agropecuàries i industrials i de les obres públiques en l’àmbit rural.
 • Avaluacions ambientals de les esmentades activitats i de les obres públiques.
 • Revegetació.
 • Plans d’acció local per la sostenibilitat.
 • Planta de tractament de purins i altres residus orgànics.
 • Planta de triatge i classificació de residus urbans.
 • Planta de tractament d’aigües (urbanes o agroindustrials).
 • Disseny, execució i segellat d’Abocadors.