Inici » SERVEIS » Exercici professional » Responsabilitat civil professional

Responsabilitat civil professional

La Responsabilitat Civil és l’obligació de reparar el dany ocasionat a un tercer, que recau sobre una persona física o jurídica, per un actuar culpable o dolós.

La responsabilitat pot ser contractual (art 1101 Codi Civil) entesa com a tal la que es deriva d’una relació entre les parts, o extracontractual (art 1902 Codi Civil) aquella en què no hi ha un vincle previ amb la persona que pateix el dany.

La Responsabilitat Civil Professional és una modalitat de responsabilitat consistent en l’obligació que recau sobre un professional de reparar el dany que ha causat a un altre en l’exercici de la seva professió o ofici, per una actuació o omissió culpable.

Pot incórrer en Responsabilitat civil professional qualsevol enginyer agrònom, en l’exercici de la seva professió, i en qualsevol de les modalitats en què ocupi el seu treball tant com a lliure exercent, assalariat o com a funcionari.

Com vam indicar, encara que normalment la persona que respon del dany és l’autora del mateix, és possible també que es faci responsable a una persona diferent d’aquell, com passa, per exemple, amb l’empresari respecte dels danys causats pels seus empleats o dependents .

Entre els diferents tipus de sinistres que pot presentar aquest col·lectiu, els més freqüents són:

TIPOLOGIA DE SINISTRES                    PERCENTATGE
Error de projecte o Direcció d’obra           65,63%
Error d’assessorament                               9,38%
Gestió d’ajudes                                          6,25 %
Accidents laborals                                    12,50%
altres causes                                              6,25%

Comptar amb un bon Assegurança de Responsabilitat Professional és clau a l’hora de preservar el nostre patrimoni personal, ja que l’exercici de l’activitat pot comportar nombrosos riscos.

Les mancances en les cobertures d’alguns assegurances es tradueixen en conseqüències directes en l’esfera privada de l’assegurat, tenint aquest de respondre amb el seu propi patrimoni per aquells perjudicis que causi a tercers.

Per això, l’existència d’una assegurança que hagi estat negociat i assessorat per un Corredor professional especialista en la matèria i una companyia asseguradora de primera línia, t’aporten la tranquil·litat necessària davant la incertesa econòmica que podria suposar un dany a un tercer.

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional deu comptar amb les següents característiques:

 • Ha de quedar cobert l’exercici de l’activitat professional en sentit ampli i d’una manera clara i objectiva, cobrint tota l’activitat per a la qual estem habilitats.
 • Retroactivitat Il · limitada. Aquesta clàusula atorga cobertura a tots aquells treballs realitzats amb anterioritat a la contractació de la pòlissa, amb independència de quan es produís el fet generador de responsabilitat, sempre que l’assegurat no tingués coneixement de la reclamació amb anterioritat a la contractació de la pòlissa.
 • Comptar amb un límit d’indemnització que sigui suficient per fer front a les indemnitzacions que poguessin derivar-se.
 • Que presenti mínimes exclusions que no desvirtuïn la cobertura de la pòlissa.

A més dels requisits anteriors, és necessari comptar amb una companyia asseguradora líder al sector, i un corredor d’assegurances especialista en la matèria. L’elecció d’una i altra, és molt important ja que d’elles depèn la redacció de la pòlissa, la gestió dels riscos i la tramitació dels sinistres vetllant en qualsevol cas per les garanties de l’assegurat.

El Col·legi realitza una tasca molt important en la contractació de l’assegurança.

La seva alta capacitat de negociació derivada del volum de col·legiats adscrits, li permet aconseguir unes condicions tècniques i econòmiques molt avantatjoses.

A més, en tractar-se d’una pòlissa col·lectiva, el risc associat a l’activitat de l’enginyer agrònom queda diluïda en el grup col·legial, evitant així que la companyia rebutgi la cobertura de col·legiats per presentar sinistralitat.

Així mateix, el Col·legi, amb la seva pròpia activitat d’emissió de visats, realitza un control exhaustiu, limitant i minimitzant el risc dels col·legiats, deixant fora a aquells treballs que poguessin, amb una actuació temerària, encarir la pòlissa dels professionals diligents.

D’altra banda, el Col·legi, compara els següents aspectes, que són determinants perquè la pòlissa sigui efectiva:

 • Claredat del condicionat i estructura de la pòlissa.
 • Cobertures completes quant a l’exercici de l’activitat.
 • Una companyia asseguradora de primer nivell.
 • Corredor especialista en aquest ram de Responsabilitat.
 • Funcions d’interlocutor amb el Corredor / Companyia.
 1. Realitzar totes les actuacions que es considerin necessàries per minorar les conseqüències i evitar nous danys. Es tracta de pal·liar i evitar majors perjudicis.
 2. No assumir responsabilitat davant del reclamant, encara que hi hagi motius per pensar que és la nostra culpa. Així mateix, no realitzar acord indemnitzatori amb el perjudicat sense consentiment de la Companyia.
 3. Emplenar l’imprès de declaració de sinistre i lliurar-lo al Col·legi o a HOWDEN.
 4. amb la Companyia o amb HOWDEN aportant tota la documentació i informació necessària per a l’estudi de l’assumpte i l’aclariment dels fets.
 5. L’assegurat haurà de transmetre immediatament a HOWDEN tots els documents judicials o extrajudicials que li siguin dirigits a ell com a conseqüència del fet generador de responsabilitat: demanda, citació judicial, burofax …

En cas de dubte, contactar amb el Col·legi al telèfon 932152600 o al correu electrònic agronoms@agronoms.cat.

Destinataris

Tots els col·legiats i col·legiades. Per acord de la Junta General que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2005, tots els enginyers agrònoms que visin qualsevol tipus de treball, estan obligats a tenir coberta la Responsabilitat Civil.

Forma de pagament

A partir del dia 1 d’abril de 2024 la quota de l’assegurança de responsabilitat Civil pels treballs visat és del 2,336% de la base de càlcul de la RCP.

Cobertures

A través de la corredoria “Howden”, el Col·legi té subscrita una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional amb l’empresa MAPFRE. La garantia de la pòlissa contractada inclou les responsabilitats establertes per la legislació vigent en què pugui incórrer l’assegurat, personal i subsidiàriament, per danys materials, personals i els seus perjudicis conseqüencials, causats per sí mateix o per les persones de les quals és responsable, en l’exercici de l’activitat professional com a enginyer agrònom. Pots consultar la PÒLISSA AGRÒNOMS 2024-2025 (Condicions Col·legiats i Generals) i el resum de les cobertures pel període 2024-2025 (Resum Cobertures).

Activitat assegurada

Tots els col·legiats i col·legiades tenen una cobertura de Garantia Bàsica de 75.000 euros per assegurat/da, sinistre i any. Aquesta cobertura l’ofereix el Col·legi de manera gratuïta pel fet de ser col·legiat/da. Tenint en compte que, pels següents treballs, es requereix el següent:

– Treballs susceptibles de ser visats: projectes, estudis, informes, etc. Han de comptar amb visat/certificació documental del Col·legi per tenir cobertura (d’acord amb normativa interna del Col·legi). La prima a abonar pels treballs visats serà un 2,336% sobre la base de càlcul dels costos de visat. Amb aquesta prima, els treballs visats veuran ampliada la suma assegurada en 375.000€ comptant amb 450.000€ per sinistre, assegurat i any (75.000€ + 375.000€).

– Taxacions nivell urbanístic II (Ordre ECO 805/2003): en cas de no comptar amb visat, cal contractar una ampliació per a treballs NO susceptibles de ser visats per tenir cobertura.

– Tramitació d’Expedients i Gestió d’Ajuts: en cas de no comptar amb visat, és necessària la contractació de l’ampliació per a treballs NO susceptibles de ser visats per tenir cobertura. Aquests treballs HAN DE SER REGISTRATS AL COL·LEGI indicant el client, expedient, import i tipus d’ajuda abans de la fi del termini per a la presentació de la sol·licitud d’ajuda que es tracti, omplint aquest document i un cop omplert, REGISTRAR-LO en el COEAC. (Consulta aquí el procediment i cost del tràmit).

– Assessorament Fitosanitari/Fertilització: en cas de no comptar amb visat, és necessària la contractació de l’ampliació per a treballs NO susceptibles de ser visats per tenir cobertura. En tots els casos, els assessoraments HAN DE SER REGISTRATS AL COL·LEGI amb antelació a les prescripcions, omplint aquest document i un cop omplert, REGISTRAR-LO en el COEAC. (Consulta aquí el Procediemt i cost del tràmit). Serà també necessària en qualsevol cas per a la cobertura efectiva l’acreditació de:

 • Certificació inscripció R.O.P.O.
 • Contracte Assessorament 
 • Memòria descriptiva de l’explotació
 • Registre d’actuacions fitosanitàries (quadern d’explotació)
 • Justificació documental prescripció realitzada (a partir de l’01.04.2023, aquesta justificació haurà de ser a través de signatura electrònica o en quadern digital conforme al Reial Decret 1054/2022))

Ampliacions de cobertura

Existeixen opcions d’ampliació voluntària de la suma assegurada tant per a treballs susceptibles de ser visats, com per als treballs no susceptibles de ser visats indicats en el punt anterior.

* Descarrega’t el BUTLLETÍ D’ADHESIÓ a treballs NO susceptibles de ser visats.
* Descarrega’t el BUTLLETÍ D’ADHESIÓ a treballs susceptibles de ser visats.

LÍMITS EN EXCÉS PER A TREBALLS SUSCEPTIBLES DE SER VISATS, VERIFICATS O CERTIFICATS DOCUMENTALMENT PRIMA TOTAL ANUAL
50.000,00€ 61,57€
150.000,00€ 109,45€
300.000,00€ 175,11€
600.000,00€ 306,46€
1.000.000,00€ 599,23€
1.500.000,00€ 718,26€
2.000.000,00€ 861,91€
2.500.000,00€ 990,50€
Inactiu Gratuït
LÍMITS EN EXCÉS PER A TREBALLS NO SUSCEPTIBLES DE SER VISATS, VERIFICATS O CERTIFICATS DOCUMENTALMENT PRIMA TOTAL ANUAL
300.000,00€ 629,32€

Franquícies

Les franquícies aplicables seran les següents:
 • Amb caràcter general s’estableix una franquícia per a la cobertura de la GARANTIA BÀSICA d’un 10% amb un mínim de 3.000€ i un màxim de 6.000€.
 • Reclamacions derivades de la tramitació i gestió d’ajuts PAC s’estableix una franquícia d’un 10% amb un mínim de 3.000€ i un màxim de 6.000€.
 • Reclamacions derivades de la tramitació d’insonorització o aïllament acústic d’un local s’estableix una franquícia fixa de 3.000€.
 • Reclamacions derivades de la Cobertura de Danys a Expedients: 10% del valor del document.
 • Reclamacions derivades de Cobertura de Protecció de Dades: s’estableix una franquícia fixa del 2% amb mínim de 2.000€ i un màxim de 12.000€.
En cas que un assegurat o assegurada declari més d’un sinistre, se li aplicaran les següents franquícies:
 • Segon sinistre: s’aplicarà una franquícia del 25% (mín. 6.000€ i màx. 30.000€).
 • Tercer sinistre i següents: s’aplicarà una franquícia del 40% (mín. 15.000€ i màx. 60.000€).

Avisos importants (sobre renovació a partir de l’1 d’abril de 2024)

–    Tots aquells col·legiats i col·legiades que tingueu contractada una ampliació i vulgueu realitzar qualsevol modificació, haureu de remetre complimentat el Butlletí d’Adhesió corresponent a l’adreça de correu electrònic: agronoms@agronoms.cat

–    Tots aquells col·legiats i col·legiades que tingueu contractada una ampliació i no vulgueu realitzar cap canvi, tindreu la vostra cobertura automàticament renovada.

–    En cas d’haver rebut una reclamació o tenir coneixement d’algun fet que pugui donar lloc a una reclamació, comunica-ho al Col·legi immediatament, qui et posarà en contacte amb l’equip especialista de Howden perquè t’assessorin i t’indiquin els passos a seguir.

–    Recorda la importància de mantenir l’assegurança en vigor, ja que l’important per tenir cobertura és tenir condició d’assegurat en el moment de rebre la reclamació.

Informació sobre la corredoria

HOWDEN HOWDEN

HOWDEN

Persona de contacte
Irene Rodriguez
irherrera@howdeniberia.com
+34 (91) 429 96 99

+34 747 770 999

Vídeo de la jornada explicativa sobre l’ARC

Visualitza la jornada sobre l’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional de l’Enginyer Agrònom, duta a terme el 29 de març de 2023.

En aquest enllaç trobaràs la presentació de diapositives que es va utilitzar per la sessió.