Inici » COEAC » PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA » Fins i funcions del Col·legi

Fins i funcions del Col·legi

1. El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de l’enginyer agrònom, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. Té també com a finalitat l’ordenació, representació i defensa de la professió i dels interessos professionals dels col·legiats, bo i guiant-se pel seu servei a la comunitat.

2. Corresponen al Col·legi les funcions públiques i les altres funcions que es corresponen a la base associativa privada del Col·legi que s’estableixen actualment a la Llei de Col·legis professionals de Catalunya o a la norma autonòmica que la substitueixi en un futur. Sens perjudici d’aquestes disposicions legals, les funcions que correspon al Col·legi es poden dividir segons la següent classificació:

A) Funcions d’ordenació de l’exercici professional. Són les següents:

a) Portar el registre de tots els seus membres, que ha d’estar permanentment actualitzat i en el qual han de constar, almenys, les dades següents: noms i cognoms dels professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials de què disposin, data d’alta, domicili professional i situació d’habilitació professional. El Col·legi ha d’oferir als consumidors i usuaris accés gratuït al registre de col·legiats a través de la seva finestreta única.

b) El Registre de les societats professionals amb domicili social en l’àmbit territorial del col·legi, d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les societats professionals (Llei 2/2007, de 15 de març, o aquella que la substitueixi).

c) Vetllar per l’observança de la deontologia professional i pel respecte degut als drets dels usuaris dels seus serveis professionals.

d) L’exercici, en l’ordre professional i col·legial, de la potestat disciplinària en cas d’incompliment de les prescripcions legals o deontològiques.

e) La vigilància del compliment de les normes que regulen l’exercici professional, les normes estatutàries i corporatives, i altres resolucions dels òrgans col·legials.

f) Adoptar les mesures conduents a evitar l’intrusisme professional.

g) Adoptar les mesures conduents a evitar els actes de competència deslleial que es produeixin entre els col·legiats, en els termes que expressa l’article 46.3.c) d’aquests Estatuts.

h) La intervenció en via de conciliació o arbitratge, a petició de les parts, en qüestions que per motius professionals se suscitin entre col·legiats.

i) Atendre les sol·licituds d’informació sobre els seus col·legiats, així com sobre les sancions fermes que els hagi imposat i les peticions de comprovació, inspecció o investigació sobre aquells, que els formulin les autoritats competents d’un Estat membre de la Unió Europea en els termes que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (o norma legal que la substitueixi), en particular, pel que fa al fet que les sol·licituds d’informació i de realització de controls, inspeccions i investigacions estiguin degudament motivades i que la informació obtinguda s’utilitzi únicament per a la finalitat per a la qual es va sol·licitar.

j) Adoptar les mesures necessàries perquè en els registres de col·legiats constin dades suficients dels prestadors de serveis dels estats membres, als efectes que els destinataris tinguin garanties per a la resolució de litigis de conformitat amb l’article 27.1 de la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006 (o norma legal que la substitueixi).

k) Adoptar les mesures necessàries per facilitar l’exercici professional no permanent, en compliment d’allò establert a la normativa de la Unió Europea i a les lleis.

B) Funcions de representació i defensa de la professió i dels seus col·legiats. Són les següents:

a) Tenir, en el seu àmbit, la representació i defensa de la professió davant l’Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per ser part en tots els litigis que afectin els interessos professionals i exercir el dret de petició, en els termes que preveu la Llei estatal sobre col·legis professionals.

b) Informar en els procediments, administratius o judicials en què es discuteixin qualssevol qüestions professionals, quan siguin requerits per a això o quan es prevegi la seva intervenció d’acord amb la legislació vigent, així com, amb caràcter general, emetre informes o dictàmens en l’àmbit de la seva competència.

c) Emetre informe, d’acord amb les normes reguladores, dels projectes de disposicions normatives que regulin o afectin directament les condicions generals de les funcions professionals de la professió d’enginyer agrònom.

d) Cooperar en la millora de l’ensenyament i la recerca de la professió, per a la qual cosa pot crear institucions científiques, educatives o culturals, o col·laborar-hi.

e) Participar, quan sigui requerit per a això, en l’elaboració dels plans d’estudi, informar de les normes d’organització dels centres docents corresponents a la professió i mantenir-hi contacte permanent, en els termes que determinin les disposicions reguladores d’aquestes matèries i preparar la informació necessària per facilitar l’accés a la vida professional dels diplomats.

f) Participar en els consells, els òrgans consultius, les comissions i els òrgans anàlegs de les administracions públiques i de les organitzacions, nacionals o internacionals, quan sigui requerit per a això.

g) Establir i mantenir relacions i intercanvis amb organismes de caràcter tècnic, científic o professional, nacionals o estrangers, dedicats a activitats que tinguin afinitat amb els fins i les funcions del col·legi.

h) Col·laborar, en la forma oportuna, amb les associacions i resta d’entitats representatives dels interessos dels ciutadans directament vinculades a l’exercici de la professió d’enginyer agrònom o relacionades amb l’enginyeria agronòmica.

i) Exercir totes les funcions que li encomanin les administracions públiques, de conformitat amb la legislació sobre procediment administratiu, i col·laborar-hi mitjançant la realització d’estudis, l’emissió d’informes, l’elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb els seus fins que se li puguin sol·licitar o acordi formular per iniciativa pròpia.

j) Exercir altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals dels col·legiats.

k) Atendre les queixes o reclamacions presentades pels seus col·legiats.

l) Fomentar l’ús de la llengua catalana entre els col·legiats i als àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceixi la professió.

m) Dur a terme les actuacions que considerin oportunes o els encarreguin els poders públics d’acord amb la llei.

C) Funcions de servei als seus col·legiats. El Col·legi fomentarà i prestarà serveis en interès dels col·legiats, oferint, entre d’altres, els següents:

a) L’organització d’activitats i serveis d’interès per als col·legiats d’índole professional, formativa, cultural, medicoprofessional, assistencial, de previsió i altres d’anàlegs, o col·laborar, si s’escau, amb institucions d’aquest caràcter.

b) L’assessorament i l’organització de cursos de formació i especialització, procurant el perfeccionament de l’activitat professional dels seus col·legiats i de la seva formació continuada.

c) La resolució mitjançant laude, d’acord amb la legislació vigent sobre mediació i arbitratge, dels conflictes i les discrepàncies que li siguin sotmesos. Aquests arbitratge ha de ser d’equitat.

d) La col·laboració i participació en la creació d’un sistema de cobertura de responsabilitats civils contretes pels professionals en l’acompliment de la seva activitat, de lliure subscripció per part dels col·legiats, i sotmès a la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, o a aquella que la substitueixi.

e) L’elaboració i la posada a disposició dels col·legiats d’un model de nota d’encàrrec, que els professionals poden presentar als seus clients, que ha de contenir, almenys, la determinació suficient de l’objecte de la prestació i el seu cost previst o previsible, per raó de l’activitat a dur a terme o el mètode per a la seva determinació, amb respecte a la normativa reguladora de la defensa de la competència. Els col·legiats no han de comunicar al Col·legi, per al seu control o visat, la nota d’encàrrec del treball professional, excepte requeriment justificat en el curs d’un procediment disciplinari. El Col·legi no pot fixar barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals.

f) El cobrament dels honoraris professionals a través del Col·legi, per al cas en què el col·legiat així ho sol·liciti, d’acord amb les normes establertes.

g) El manteniment d’un actiu i eficaç servei d’informació sobre activitats a desenvolupar pels enginyers agrònoms i la promoció de l’adequat nivell d’ocupació entre els col·legiats.

h) La custòdia, a petició del professional, de la documentació pròpia de l’activitat que s’hagi de guardar de conformitat amb la normativa vigent.

D) Altres funcions de servei de la professió, en general, de caràcter obligatori. El Col·legi ha de:

a) Disposar d’una finestreta única en els termes previstos legalment (en el moment d’aprovació d’aquests Estatuts, a l’article 10 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, a l’article 40.bis de la Llei 7/2006, de 31 de maig, i a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

b) Disposar d’un servei d’atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris, de conformitat amb les disposicions legals vigents, concretades en el moment d’aprovació d’aquests Estatuts a l’article 12 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer. Aquest servei és accessible a través de la pàgina web del Col·legi i de la del Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms, on es troben els formularis oportuns, estant obligat el Col·legi a dictar l’oportuna resolució d’acord amb les normes establertes.

c) Elaborar i fer pública una memòria anual, de conformitat amb el que estableix a l’article 10 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, o el que estableixi la norma legal que pugui substituir aquesta disposició.

d) Col·laborar amb les autoritats competents dels estats membres de la Unió Europea per al compliment del principi d’assistència recíproca que estableix l’article 5.u de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, o el que estableixi la norma legal que pugui substituir aquesta disposició.

e) Visar els treballs professionals dels col·legiats, en els termes i supòsits que preveuen els articles 5.q) i 13 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, o normes legals que puguin substituir aquestes disposicions, o bé per petició expressa del client.

f) Facilitar als òrgans jurisdiccionals i a les administracions públiques, de conformitat amb les lleis, la relació de col·legiats que puguin ser requerits per intervenir com a pèrits o designar-los directament.

g) Disposar la publicació obligatòria de les disposicions estatutàries, les normes deontològiques i les resolucions dictades pels òrgans col·legials de manera que sigui accessible tant als col·legiats com als consumidors i usuaris en general, sense necessitat d’identificació.

h) Vetllar per la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis professionals.

i) Adoptar les mesures necessàries per al compliment del que preveu aquest apartat D) d’aquest article i incorporar per a aquests efectes les tecnologies necessàries que garanteixin la interoperabilitat entre els diferents sistemes i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

E) Funcions d’autoorganització.

El Col·legi, en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització interna, exerceix les funcions següents:

a) Elaborar els seus Estatuts particulars, per a aprovació, si procedeix, de l’òrgan que legalment correspongui.

b) Aprovar el Reglament de règim interior en desplegament i aplicació dels Estatuts del Col·legi, que serà visat, si procedeix, per l’òrgan que legalment correspongui.

c) Aprovar i executar els pressupostos del Col·legi.

3. Les activitats de prestació de serveis privades, referides a l’apartat 2.C, podran ser delegades per la Junta de Govern a entitats afins al Col·legi.