Normativa

– LLEI DE COL·LEGIS PROFESSIONALS ESTATAL

La Llei 2/1972 de Col·legis Professionals publicada al BOE núm. 40 de 15 de febrer de 1974 i que ha estat  modificada en successives ocasions, al document adjunt es pot consultar el text consolidat. – Document en PDF aquí

– LLEI DE COL·LEGIS PROFESSIONALS CATALANA

LLEI 7/2006 de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals publicada al DOGC núm. 4651, 09/06/2006. – Document en PDF aquí

– LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS

La llei 2/2007, del 15 de març, de societats professionals publicada al BOE el 16 de març de 2007. – Document en PDF aquí

– ESTATUTS PARTICULARS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

Publicats per RESOLUCIÓ JUS/2387/2019, de 12 de setembre, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, al DOGC Núm. 7965 – 23.9.2019. – Document en PDF aquí

– ESTATUTS DELS COL·LEGIS OFICIALS D’ENGINYERS AGRÒNOMS I DEL SEU CONSELL GENERAL

Reial Decret 727/2017, de 21 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms i del seu Consell General. – Document en PDF aquí

– CODI DEONTOLÒGIC DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

Aprovat per la Junta General del dia 19 de juny de 2010

– CODI ÈTIC DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

Aprovat per la Junta de Govern del dia 5 de setembre de 2023

– POLÍTICA D’INFORMACIÓ D’IRREGULARITATS I PROTECCIÓ DELS INFORMANTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

Aprovat per la Junta de Govern del dia 5 de setembre de 2023

– PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE AL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA 

Aprovat per acord entre treballadors, treballadores i COEAC, i ratificat per la Junta de Govern del 6 de setembre de 2022

– REGLAMENT FUNCIONAMENT COMISSIONS COEAC (document en PDF)

Aprovat per la Junta General del COEAC el dia 19 de desembre de 2023

– CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS (document en PDF)

Aprovat per la Junta de Degans del dia 25 d’octubre de 2019

– REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS DEL COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

Publicat per RESOLUCIÓ JUS/2508/2008, de 30 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya – Document en PDF aquí