Inici » COEAC » PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA » Sol·licitud d’accés d’informació pública

Sol·licitud d’accés d’informació pública

De conformitat amb el que preveu l’article 18 i ss. de la Llei 19/14, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials, tant en nom propi com en representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

L’exercici d’aquest dret no resta condicionat a la concurrència d’un interès personal, ni tampoc resta subjecte a motivació o invocació de normes legals, i pot ser exercit pels majors de 16 anys.

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya rebrà la sol·licitud d’informació referida als serveis que ofereixen el Col·legi i els col·legiats/des. Per això, li preguem que empleni i ens remeti el següent formulari, i el COEAC contactarà amb vostè en el menor termini possible de temps:

FORMULARI SOL·LICITUD INFORMACIÓ

Les sol·licituds d’informació es podran formular de qualsevol de les maneres següents:

  • Per correu postal: Vostè pot remetre el Formulari d’Informació a les següents adreces postals.

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (Seu Barcelona) – Passeig de Gràcia, 55-57 6-6 08007 Barcelona (Barcelona)

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (Delegació Lleida) – Rambla Ferran, 2 4t-A 25007 Lleida (Lleida)

  • Per correu electrònic: Vostè pot remetre el Formulari d’Informació a agronoms@agronoms.cat o agronomslleida@agronoms.cat
  • Personalment: a les oficines del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, en horari de 9.30 a 13.30 hores. Allà se li facilitarà el Formulari d’Informació, i si ho requereix serà emplenat per personal del Col·legi, limitant-vos a la signatura del formulari una vegada llegit i revisat.
  • Via telemàtica: des de la Finestreta única del Col·legi. Aquí

Rebrà un justificant de recepció quan la seva sol·licitud s’hagi registrat en aquest Col·legi Oficial, així com una altra comunicació amb l’inici de la seva tramitació i la resolució que corresponguin.

 POT REALITZAR EL SEGUIMENT DELS SEUS EXPEDIENTS AQUÍ

NO S’HA REALITZAT CAP SOL·LICITUD D’ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA NI TRAMITACIÓ DE LA MATEIXA