Inici » Àgora » Ajuts a la millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines.

Ajuts a la millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines.

Ajuts a la millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines.

Convocatòria d’ajuts per ORDRE AAM/208/2011, de 22 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines i es convoquen els corresponents a 2011. (DOGC núm. 5955–02/09/2011).

  • Convocatòria d’ajuts per ORDRE AAM/208/2011, de 22 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines i es convoquen els corresponents a 2011. (DOGC núm. 5955–02/09/2011).

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

Objecte

L’objecte d’aquests ajuts és promoure el desenvolupament de sistemes innovadors que redueixen el volum i el contingut de nitrogen i altres fitonutrients dels purins procedents de les explotacions porcines, en millorin la seva gestió, que siguin sistemes respectuosos i compatibles amb la protecció del medi ambient, que evitin consums ineficients d’energia, que contemplin una visió integral de valorització i desenvolupament de millors tècniques disponibles en l’aplicació de purins.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d’explotacions porcines i altres figures equivalents degudament constituïdes, així com els titulars de plans conjunts de gestió de dejeccions ramaderes que reuneixin les condicions que es relacionen a continuació:

a) Han d’estar integrats per un mínim de 3 explotacions de porcí i 3 titulars diferents, que presentin conjuntament un projecte de gestió de purins, segons es defineix en l’annex 2 de l’Ordre.

b) Els projectes han d’incloure la participació d’explotacions agràries, o empreses gestores, de manera que es dugui a terme una gestió i valorització de purins innovadora des del punt de vista tecnològic, econòmic i mediambiental, i que integrin les millors tècniques disponibles en l’aplicació de purins.

Accions subvencionables

a) La compra, inclòs l’arrendament financer amb opció de compra, de maquinària i equipaments necessaris per una millora en la gestió dels purins de les explotacions que afavoreixin la preservació i la millora de l’entorn natural, fins al valor de mercat de l’esmentada maquinària o equipament que permetin la incorporació adequada de purins al sòl. Seran subvencionables aplicadors de tubs i conductímetres, entre d’altres.

b) La implantació de tècniques pel seguiment i control de purí provinent del bestiar porcí i la implantació de les Millors tècniques disponibles (MDT) a les explotacions porcines:

b.1) Millora dels sistemes d’alimentació existents per tal de que es minimitzi el volum i/o el contingut de nitrogen de les dejeccions generades a les explotacions, com la incorporació de tremuges addicionals per a millorar l’ajustament de l’alimentació en fases, fins a 2 tremuges més de les que disposa l’explotació, i amb la implantació de sistemes d’alimentació de precisió.

b.2) Millora de les instal·lacions existents d’abeuradors de manera que es minimitzin les fuites d’aigua cap a les fosses, aparells de mesura o altres sistemes que permetin racionalitzar o reduir el consum d’aigua i la instal·lació de sistemes de neteja a pressió.

b.3) Cobriment de les basses de purins i la implantació d’equips de reducció d’emissions, així com sistemes d’homogeneïtzació del purí pel buidat de les foses i/o de les basses.

c) Despeses generals relacionades amb les despeses indicades a l’apartat anterior, com els honoraris del personal assessor, els estudis de viabilitat o l’adquisició de patents i llicències. L’import del conjunt d’aquestes despeses resta limitat a un màxim de 12 per cent de les inversions admissibles previstes a l’apartat anterior.

Requisits

L’associació, organització, agrupació o figura equivalent beneficiària, així com les explotacions de porcí integrants d’un pla col·lectiu i les explotacions agràries han de complir els requisits següents:

a) No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d’empreses en crisi (2004/C244/02) (DOUE C244, d1.10.2004).
b) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i socials en el moment que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural realitzi les comprovacions corresponents de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària (AEAT) i socials amb la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya.

Les explotacions porcines integrades en el projecte han de:
a)
Estar inscrites en estat d’actives al Registre d’explotacions ramaderes previst en l’article 3.3 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, com a explotació de producció i reproducció, així com disposar del corresponent llibre de registre d’explotacions ramaderes degudament actualitzat.
b) Complir amb la normativa sectorial mínima corresponent en matèria d’ordenació, benestar, identificació, sanitat animal, medi ambient, higiene i la normativa que regula els plans de gestió de dejeccions ramaderes.
c) Disposar de les instal·lacions d’emmagatzematge de purins necessàries d’acord amb la normativa vigent.
d) Complir els requisits per a la consideració de pime de conformitat amb el Reglament (CE) 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel que es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L214, de 9.8.2008), sobre definició de pime.

Les explotacions agrícoles integrades en el projecte han de:
a)
Complir amb la normativa sectorial mínima corresponent.
b) Registrar les quantitats de purins aplicades en la fertilització del terreny, tenint en compte les necessitats i en funció de l’ús del sòl, així com altres possibles aportacions rebudes.
c) Complir els requisits per a la consideració de pime conformement al Reglament (CE) 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L214, de 9.8.2008), sobre definició de pime.

En el seu cas, les empreses gestores integrades en el projecte hauran de respectar els criteris de bones pràctiques agronòmiques en la gestió que realitzin dels purins.

Termini de realització

Les ajudes es concediran a activitats realitzades després de la presentació de la sol·licitud.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària inicial resultant d’aquesta línia d’ajuts és de 15.000 euros.

Quantia

L’import de l’ajut no pot ser superior a 200.000 euros per persona beneficiària.

La intensitat bruta de l’ajut no podrà superar: a) El 37,5 per cent de les inversions subvencionables en les zones desfavorides o en les zones indicades a l’article 36.a) incisos i) ii) iii) del Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
b) El 30 per cent en altres regions.

Lloc de presentació

Les sol·licituds es presentaran es presentaran en les oficines comarcals del DAAM, preferentment.

Termini de presentació Fins al 20 de setembre de 2011.

Informació relacionada

Share This Post