Inici » Queixes i reclamacions

Queixes i reclamacions

El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de l’enginyer agrònom, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

Les reclamació i recursos que es poden interposar en cas de conflicte entre consumidor o usuari i un col·legiat, referides exclusivament a l’activitat professional del col·legiat, s’hauran de fer constar per escrit dirigit a la Comissió Deontològica del Col·legi, en el que com a mínim, hi constarà:

  1. El nom i cognoms de la persona que formula la denúncia, queixa o reclamació.
  2. El domicili postal a efectes de notificacions, o l’adreça electrònica en el seu cas.
  3. Descripció dels fets, motiu de la queixa i concreció de la petició, amb identificació del col·legiat contra el que es formuli la queixa o reclamació.
  4. La data de l’escrit, i signatura manuscrita o certificat digital de l’interessat que formula la queixa o reclamació.

L’escrit es pot presentar:

  • Al Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Passeig de Gràcia 55, 6-6 de Barcelona (08007). Tel 93 215 2600 agronoms@agronoms.cat
  • Al Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Delegació Lleida, Rambla Ferran 2, 4t A 25007 Lleida. Tel. 973 24 43 32 agronomslleida@agronoms.cat
  • De forma telemàtica, mitjançant aquest formulari

Si com a usuari d’un servei necessita les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les quals els destinataris dels serveis professionals es poden adreçar per obtenir assistència, li facilitem algunes adreces a entitats i administració pública:

AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM
93 551 66 66
C/ Pamplona, 113
08018 Barcelona
consum@gencat.cat

JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE BARCELONA / OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
Ronda de Sant Pau, 43
08015 Barcelona
junta-arbitral@mail.bcn.es

JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE CATALUNYA
C/ Pamplona, 113
08018 Barcelona

ORGANITZACIÓ D’USUARIS I CONSUMIDORS DE CATALUNYA (OCUC)
Av. República Argentina, 29 1r
08023 – Barcelona
administracio@ocuc.cat

ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (ACPB)
C/ Balmes, 109, pral. 2a
08008 Barcelona

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA (UCC)
C/ Villarroel 10, baixos
08011 Barcelona
ucc@consumidors.org