Inici » SERVEIS » Exercici professional » Visat electrònic » Reial decret de visats

Reial decret de visats

El visat a partir de l’1 d’octubre de 2010

El dia 1 d’octubre de 2010 va entrar en vigor el “Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio”, que determina els casos en què el visat és obligatori (consulta les principals característiques del R.D.)

Aquest nou RD no afecta a:

  • Les competències i les atribucions professionals dels enginyers agrònoms que són les mateixes com fins ara.
  • A la responsabilitat civil que es pot derivar de les intervencions professionals.
  • A l’obligació legal de tenir contractada i vigent una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional que cobreixi de forma adequada els riscos en què es pugui incórrer.

Actuacions portades a terme des de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat qüestiona la constitucionalitat de la Llei Òmnibus ja que entén que envaeix les seves competències. Concretament vulnera l’article 125 del EAC que no ha estat declarat inconstitucional tot i que ha d’interpretar-se d’acord als Fonaments Jurídics de la Sentència. La Generalitat va demanar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que va concloure que la Llei Òmnibus és inconstitucional.

Adapta la normativa catalana amb rang legal als criteris i principis de la directiva europea de serveis, en aquell casos que efecten l’àmbit de les competències de la Generalitat. Així, entre d’altres disposicions, modifica alguns preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i col·legis professionals.

Un cop presentat el dictamen que va concloure que la Llei Òmnibus és inconstitucional, es va iniciar un procés de negociació amb l’Estat per arribar a un acord interpretatiu de la Norma i es crea una comissió bilateral entre l’Estat i la Generalitat a la que la Generalitat ha presentat quatre propostes. En tres hi ha consens i la quarta, relativa a la competència de la Generalitat en matèria de col·legiació professional serà resolta en el recurs d’inconstitucionalitat presentat per la Generalitat. Les propostes consensuades són:

1. Sobre el visat:

La Generalitat va sol·licitar que l’Estat acceptés que el RD 1000/2010 és de mínims i reconegués l’actuació de la Generalitat amb capacitat per determinar en quins casos serà necessari fer una comprovació formal del projecte i de la identitat del signant. La proposta te per objecte aportar valor afegit al visat actual i que el concepte del visat actual queda reduït als supòsits de l’article 2 del RD 1000/2010. La Generalitat proposa fer un “certificat de qualitat”. Els col·legis, opina la Generalitat, han de poder exercir per via de delegació el control dels treballs professionals quan la Generalitat ho determini. La segona fase d’aquesta proposta seria mantenir converses amb els col·legis afectats per fer la delegació de competències mitjançant un conveni de col·laboració amb la Generalitat. També ha d’assegurar-se que els col·legis puguin complir amb la delegació.

2. Sobre la memòria anual:

L’acord interpreta que les qüestions relatives a la memòria s’entenen sense perjudici del que disposa la Llei Catalana de Col·legis Professionals.

Adaptació a la nova situació

Abast del visat

A través dels controls del visat, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, pot continuar garantint la competència i l’habilitació del professional així com, controlar el contingut formal i legal del document. Suposant tot això, una garantia de caràcter general per al client, el col·legiat i sobre tot per a la societat.

A més, el Col·legi respondrà subsidiàriament dels danys que tinguin el seu origen en defectes que s’haurien d’haver advertit en el moment de visar el treball professional i que guardin relació directa amb els elements visats.

El valor del visat

  • Cobertura de Responsabilitat Civil Professional a través de la pòlissa col·lectiva del Col·legi.
  • Responsabilitat Civil professional subsidiària del Col·legi.
  • Registre dels fulls d’encàrrec professional (amb valor contractual).
  • Control documental, registre i arxiu dels treballs professionals .
  • Elaboració de certificats que acrediten l’experiència d’un professional en relació al seu històric.
  • Acreditació de l’autenticitat del document per a possibles defenses judicials.
  • Defensa de les competències i atribucions professionals i control de l’intrusisme.

Posar en valor el control col·legial

Amb aquesta nova situació, i entenen que les administracions hauran de continuar fent les funcions de control i de supervisió, així com les de comprovació documental i tècnica o sobre el compliment de la normativa aplicable, relatives als treballs professionals i als projectes tècnics, la Junta de Govern està treballant per incorporar més valor afegit al visat i facilitar els tràmits al client.

Així, el visat pot incloure altres controls, exigències i/o requisits que haurem d’anar definint en funció de l’evolució dels acords presos amb l’Administració.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Justícia, té la voluntat de constituir una Comissió Interdepartamental per a fixar les directrius generals per a la delegació de determinades funcions de control i supervisió, així com, dels instruments de comprovació documental i de la qualitat tècnica del treballs.

Atès, que de conformitat amb la Llei Catalana de Col·legis Professionals, aquets poden exercir funcions pròpies de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya, per via delegació mitjançant la corresponent formalització d’un conveni, juntament amb la resta de col·legis professionals tècnics, s’està treballant en aquest sentit per col·laborar en la definició d’un “certificat de qualitat” promogut per la Generalitat de Catalunya que garanteixi un nivell de qualitat òptim dels treballs professionals.

NOU ENTORN JURÍDIC: