Inici » SERVEIS » Punt d’informació cadastral

Punt d’informació cadastral

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya ha signat un conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre en matèria de Gestió Cadastral, segons el qual, entre d’altres, es preveu el desenvolupament de les actuacions adreçades a l’establiment d’un Punt d’Informació Cadastral i a la prestació de serveis mitjançant aquest.

Serveis prestats a través del PIC

Accès a dades no protegides

Servei de consulta a dades cadastrals no protegides (accés lliure)

Es tracta d’informació d’accés lliure dels immobles que constin inscrits al cadastre immobiliari. Mitjançant aquest servei, s’obtenen consultes descriptives i gràfiques dels immobles, cartografia en format dxf, etc.

Aquesta informació està disponible directament a través de la seu electrònica del cadastre: https://www.sedecatastro.gob.es

Accès a dades protegides

Segons l’art. 51 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, “tenen consideració de caràcter protegit: el nom, cognoms, raó social, el Codi d’Identificació i el domicili dels que figurin inscrits al Cadastre Immobiliari com a titulars, així com el valor cadastral i els valors cadastrals del sòl i, si escau, de la construcció, dels béns immobles individualitzats”.

L’accés a les dades es pot fer en qualitat de Titular Cadastral, Representant o Autoritzat , segons els casos.

Els titulars cadastrals podran accedir a totes les dades, protegides i no protegides, dels immobles que figurin al seu nom.

Servei de consulta i certificació de dades cadastrals protegides

A través d’aquest servei, s’ofereix la possibilitat que el titular cadastral pugui consultar les dades cadastrals protegides dels immobles en què consta inscrit com a titular al Cadastre i obtenir, si escau, les corresponents certificacions cadastrals, així com consultar els antecedents fisicoeconòmics dels seus immobles i els seus valors cadastrals anteriors.

D’altra banda, mitjançant l’opció Certificació de tots els immobles es pot, d’una banda, consultar els immobles en què l’interessat figuri inscrit com a titular cadastral i, d’altra banda, obtenir un Certificat de béns d’un titular que comprèn tots els immobles de la seva titularitat, en l’àmbit territorial de competències de la Direcció General del Cadastre.

Així mateix, es pot accedir a informació més completa de cadascun dels immobles a través de la referència cadastral corresponent, podent obtenir-ne un “Certificat Descriptiu i Gràfic” del mateix, en el qual s’inclouen totes les dades fisicoeconòmiques i jurídiques de l’immoble , així com la informació gràfica i el llistat de les parcel·les confrontants a l’immoble, amb informació de la titularitat cadastral sense que se’n mostri el valor cadastral.

La prestació d’aquest servei es limita a linteressat, el seu representant o autoritzat.

Certificació negativa

Aquest servei ofereix la possibilitat d’obtenir una certificació en què es faci constar la circumstància de no figurar inscrit com a titular cadastral de cap immoble a l’àmbit territorial de competències de la Direcció General del Cadastre.

La prestació daquest servei es limita a linteressat, el seu representant o autoritzat.

Consulta pel titular cadastral sobre informació de sol·licituds dajuda de la PAC

Aquest servei permet l’accés, per part del titular cadastral, a determinada informació continguda a les sol·licituds d’ajuda de la Política Agrícola Comuna, en els supòsits en què la parcel·la rústica hagués estat objecte de tal sol·licitud a la darrera campanya d’ajudes realitzada.

L’art. 98.4 del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura ia la ramaderia i altres règims d’ajuda , així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, modificat pel Reial decret 1378/2018, de 8 de novembre , estableix que “el titular cadastral de les parcel·les sobre les quals s’ubiquin els recintes objecte d’una sol·licitud d’ajuda, en tant que interessat en el procediment de comunicació cadastral recollida a l’article 14.e) del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari tindrà dret, amb observança de les normes de protecció de dades de caràcter personal, d’accés a la informació relativa a la presentació de sol·licituds d’ajudes directes sobre les seues parcel·les i als cultius declarats”.

Únicament podrà accedir a aquest servei el titular cadastral de la parcel·la o el seu representant, sense que en aquest cas hi càpiga l’autorització del titular cadastral.

Titulars, representants i autoritzats:

L’accés a la informació de caràcter protegit pot realitzar-se pel titular de l’immoble, per un representant del titular o per una persona autoritzada pel seu titular.

-Si és el titular de l’immoble:  Haurà de presentar el seu DNI i omplir el formulari de “Sol·liciutd d’accés a informació Cadastral de caràcter protegit en condició de titular

-Si actua en representació d’un tercer:  Haurà de presentar el DNI del Titular, DNI del Representant, poder o document de representació, i el formulari de “Sol·licitud d’accés a informació Cadastral de caràcter protegit en condició de representant

-Si actua com Autoritzat:  Haurà de presentar el DNI del titular, DNI de l’autoritzat, document d’autorització i el formulari de Sol·licitud d’accés a la informació cadastral de caràcter protegit en condició d’autoritzat

Cost del servei

  • Certificat literal: 4,24 € (Gratuït per a Col·legiats) + 4,52 € (més IVA) per parcel·la.
  • Certificat descriptiu i gràfic: 17,97 € (més IVA) per document + 4,48 € (més IVA) per colindant.  (Gratuït per a Col·legiats)

Horari del PIC

L’horari del Col·legi per presentar els documents acreditatius i formularis de sol·licitud és de 10:00 a 13:00.

Més informació

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Correu electrònic: agronoms@agronoms.cat

Telf. 932 15 26 00