Inici » Àgora » Consulta sobre Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del Programa Operatiu regional (FEDER) de Catalunya para el període 2014-2020.

Consulta sobre Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del Programa Operatiu regional (FEDER) de Catalunya para el període 2014-2020.

Consulta sobre Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del Programa Operatiu regional (FEDER) de Catalunya para el període 2014-2020.

Un cop rebut l’ISA preliminar, i d’acord amb la Llei 6/2009, el Departament de Territori i sostenibilitat engega el procés de consulta.

La Subdirecció General d’Avaluació Ambiental ha rebut de la Direcció General de Política i Promoció Econòmica l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISA preliminar) del programa operatiu regional FEDER 2014-20 per tal de què es pugui iniciar la tramitació de l’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb allò que preveu l’article 55.4 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, de disposicions comunes relatives a FEDER, FSE, FC, FEADER i FEMP.

Un cop rebut l’ISA preliminar, i d’acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, el Departament de Territori i Sostenibilitat engega el procés de consulta a les administracions publiques afectades i el interessat. El resulta de les consultes es tindrà en consideració en l’elaboració del document de referència, document que ha de fixar l’abast i el nivell de detall de l’avaluació ambiental del futur Programa, així com el principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris ambiental estratègics i els indicadors que han de guiar la formulació del Programa i el seu procés d’avaluació ambiental. 

Prenent com a base l’ISA preliminar i les determinacions del document de referència, el promotor elaborarà l’informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), que acompanyarà a l’aprovació inicial del Programa. L’ISA haurà de determinar els provables efectes significatius sobre el medi de l’alternativa escollida, l’avaluació ambiental global del Programa i la justificació del compliment dels objectius ambientals definits a l’ISA preliminar així com la descripció de les mesures i seguiment previstes per assolir aquest objectius.

El motiu de la consulta, doncs, és demanar les vostres aportacions en relació amb els aspectes assenyalats anteriorment, així com el nivell de detall amb què han de ser desenvolupades. A tal efecte, s’estableix un període de consulta d’un mes. Data final participació: 4 de juliol de 2014

Us agrairem, que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments al Col·legi, mitjançant el correu: agronoms@agronoms.cat
Més informació a:

Una vegada hagi estat emès, el document de referència que s’elabori es podrà consultar a:
http://appdmah.gencat.cat/web/cerca/plans_informacio

http://appdmah.gencat.cat/web/cerca/plans_participacio
(Àmbit: Catalunya; Àmbit planejament: Programa)

Informació relacionada

Share This Post