Inici » Àgora » Declaració Única Agrària 2019 (Convocatòria)

Declaració Única Agrària 2019 (Convocatòria)

Declaració Única Agrària 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant: GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Objecte

La DUN és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l’explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en la DUN de diferents titulars.
Beneficiaris

Persones obligades a fer la DUN

1. Les persones titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, excepte per:

-Les persones titulars d’explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.

-Les persones titulars d’explotacions agrícoles que estiguin inscrits en el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i presentin la corresponent declaració anual de cultius.

2. Les persones titulars d’explotacions agràries que vulguin efectuar els tràmits i les sol·licituds d’ajuts relacionats en l’annex 1.

3. Les entitats o agrupacions d’agricultors que no siguin titulars d’explotacions agràries i que vulguin realitzar algun dels tràmits o sol·licituds de l’annex 1.

Característiques

La DUN produeix efectes per a la concessió dels ajuts i les subvencions que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, sense que en cap cas produeixi altres efectes jurídics, a excepció:

a) De la declaració obligatòria del blat de moro genèticament modificat d’acord amb el Decret 62/2015, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen mesures per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament la Llei 9/2003, de 25 d’abril, del règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització dels organismes modificats genèticament, i el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general pel desenvolupament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, del règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització dels organismes modificats genèticament.

b) De la inscripció al Registre de titularitat compartida de les explotacions agràries.

Lloc de presentació

La DUN i els tràmits que es realitzen a través d’aquesta es gestionen per les oficines comarcals del DARP d’acord amb els criteris següents:

a) En cas d’incloure explotacions ramaderes bovines, ovines, cabrunes o equines, a l’oficina comarcal de la comarca on s’ubiqui l’explotació ramadera principal, independentment on estiguin ubicades les superfícies declarades.

b) En cas de no incloure explotacions bovines, ovines, cabrunes o equines, a l’oficina comarcal de la comarca on s’ubiquin la major part de les superfícies declarades.

La tramitació de les DUN amb superfícies ubicades en altres comunitats autònomes que sol·licitin ajuts de l’apartat A de l’annex I d’aquesta Ordre es realitzarà d’acord amb el que estableixin les bases reguladores corresponents.

Termini de presentació

– La DUN es pot presentar des de l’1 de febrer i fins al 31 de desembre de 2019.

– Per als ajuts vinculats a la DUN i descrits a l’annex 1 d’aquesta Ordre, cal presentar la sol·licitud corresponent en el moment de fer la DUN, dins els terminis establerts a la convocatòria respectiva de cada ajut. En el cas de les explotacions sotmeses als requisits de la condicionalitat per haver percebut la persona titular ajuts vitivinícoles als plans de reestructuració i reconversió descrits a l’annex 1, així com per a les sol·licituds de modificació del SIGPAC, el termini serà l’establert en la convocatòria corresponent per a la sol·licitud única a què es refereix l’apartat A de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

– Per a les persones titulars d’explotacions agrícoles en l’àmbit de la producció primària que estan obligades a presentar la DUN d’acord amb l’article 2.1, el termini és el que estableix la convocatòria dels ajuts a què fa referència l’apartat A) de l’annex 1 d’aquesta Ordre sobre la sol·licitud única, llevat per a les explotacions agrícoles de nova constitució, que ho han de notificar dins el mes següent a l’inici de la seva activitat.

Normativa

Observacions

A l’annex 1 es poden consultar els ajuts i tràmits associats a la DUN, que resten sotmesos a la convocatòria específica corresponent de cada ajut.

Més informació

Web del DARP

 

 

Share This Post