Inici » Àgora » Premi al/a millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a (Convocatòria 2017)

Premi al/a millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a (Convocatòria 2017)

Premi al/a millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a (Convocatòria 2017)

La GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ convoca  per a l'any 2017, el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a.

L'objecte és  la concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a que dugui a terme actuacions en el món de l'artesania alimentària que esdevinguin innovacions i millora en la qualitat i la comercialització dels productes artesans i donin prestigi al sector, i d'una distinció especial o accèssit.

La GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ convoca  per a l'any 2017, el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a.

L'objecte és  la concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a que dugui a terme actuacions en el món de l'artesania alimentària que esdevinguin innovacions i millora en la qualitat i la comercialització dels productes artesans i donin prestigi al sector, i d'una distinció especial o accèssit.

  

Candidats:  Poden ser beneficiàries del premi i de l'accèssit els/les joves artesans/es alimentaris/àries de Catalunya que reuneixin els requisits següents:

– Que siguin menors de 40 anys l'any de la convocatòria.

– Que disposin del carnet d'artesà/ana alimentari/ària en data anterior a la publicació de la convocatòria corresponent.

– Que desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda en data anterior a la publicació de la convocatòria corresponent, d'acord amb la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, el Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, i l'Ordre AAM/178/2014, de 5 de juny, de modificació de l'annex 2, grup II, del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

– Que hagin treballat de manera destacada en qualsevol de les actuacions que descriu el punt 2 d'aquest apartat, i que hagin obtingut, com a conseqüència d'aquestes actuacions, resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanes alimentàries.

  

Característiques Les persones participants: han de fomentar les actuacions següents:

– Recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris.
– Incorporació de noves tècniques en l'elaboració de productes artesans alimentaris.
– Millora de la imatge dels productes artesans alimentaris.
– Implantació de noves vies de comercialització dels productes artesans alimentaris.
– Recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya.

Dotació La dotació del premi que preveu aquesta convocatòria és de 3.000,00 euros, amb un accèssit de 1.000,00 euros que es concedeix a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.

   

Lloc de presentació de candidatures: Les candidatures per prendre part en la convocatòria es presentaran mitjançant les associacions representants de les organitzacions relacionades amb l'activitat artesanal alimentària, independentment de si la persona sol·licitant està o no associada, i es formalitzaran preferentment en imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat/, en el canal que correspongui, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina web Tràmits gencat (http//web.gencat.cat/ca/tràmits), o obtenir en qualsevol dependència del DARP. Aquestes sol·licituds s'adreçaran al Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i es presentaran (en el cas de tramitació presencial) a la seu del DARP a Barcelona, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, dins el termini establert en la convocatòria.

Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina http://seu.gencat.cat/.

  

Termini de presentació de candidatures El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

  

El termini màxim per resoldre la concessió del premi i de l'accèssit serà de quatre mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds, i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 7382 – 01/06/2017)
Bases reguladores (DOGC núm. 7368 – 12/05/2017)

Share This Post