Inici » Àgora » S’ha publicat al DOGC l’Ordre que estableix els requisits mínims que ha de contenir l’informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria

S’ha publicat al DOGC l’Ordre que estableix els requisits mínims que ha de contenir l’informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria

S’ha publicat al DOGC l’Ordre que estableix els requisits mínims que ha de contenir l’informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria

(DOGC núm. 6789–15/01/2015)

El dia 15 de gener de 2015 el Departament d’Economia i Coneixement va publicar al DOGC, l’ORDRE ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits mínims que ha de contenir l’informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria.

Taxació pericial contradictòria 

La taxació pericial contradictòria és un procediment que poden promoure les persones interessades quan no estan d’acord amb els valors proposats per l’Administració.

S’utilitza per intentar corregir aquesta valoració.

Aquest procediment s’ha de promoure dins el termini del primer recurs o reclamació que sigui procedent contra la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats o, si la normativa aplicable al tribut ho preveu, contra l’acte de comprovació de valors. A més a més, si la persona interessada considera que la nova valoració no està prou motivada, pot interposar contra la liquidació un recurs de reposició o una reclamació econòmica administrativa per aquest motiu, i reservar-se el dret a promoure la taxació pericial contradictòria un cop sigui ferma en via administrativa la resolució del recurs o reclamació.

Si la diferència entre la valoració feta per la persona perita de l’Administració i la designada per la persona interessada no és superior a 120.000 euros i no supera en més del 10% la valoració d’aquest darrer pèrit, preval la valoració de la persona perita de l’obligat tributari. Si la diferència és superior, s’haurà de nomenar una tercera persona elegida per sorteig de la forma que preveu la normativa, la valoració de la qual servirà de base a la nova liquidació, amb els límits mínim i màxim, del valor declarat pel contribuent i el valor comprovat per l’Administració, respectivament.

La persona interessada ha de satisfer els honoraris del seu perit, i també haurà de satisfer els honoraris del perit tercer si la valoració efectuada per aquest perit és superior en un 20% al valor declarat.

La presentació de la sol·licitud de taxació o la reserva al dret a promoure-la determinen la suspensió de l’execució de la liquidació i del termini per impugnar-la.

Informació relacionada

Share This Post