Inici » Àgora » 1a Edició dels Premis ACATCOR als Millors Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster en matèria de regadiu

1a Edició dels Premis ACATCOR als Millors Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster en matèria de regadiu

1a Edició dels Premis ACATCOR als Millors Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster en matèria de regadiu

Consulta les Bases del premi

Bases del premi en format PDF

OBJECTE

És objecte d’aquest concurs, la convocatòria, per part de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (en endavant ACATCOR), de la I Edició dels Premis als Millors Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster en matèria de regadiu.

La finalitat principal dels premis, es promoure i reconèixer l’activitat acadèmica d’excel·lència desenvolupada per als/les alumnes de centres i universitats catalanes, en la realització dels Treballs de Fi de Grau i Màster vinculats amb el regadiu.

Es pretén que la distinció a la qualitat i a la utilitat professional dels treballs premiats, actuï com a vehicle de generació de coneixement amb potencial d’aportar valor al sector del regadiu català.

Aquests Premis es convoquen sota els principis de transparència, publicitat, concurrència competitiva, objectivitat , igualtat i no discriminació.

II. CATEGORIES, MODALITATS I DOTACIÓ

La I Edició d’aquests Premis, compta amb dues categories: una per als Treballs de Fi de Grau i una altra per als Treballs de Fi de Màster.

Al seu torn, i dins de cadascuna de les dues categories a que es fa referència en el paràgraf anterior, es convoquen dues modalitats de premis: a) premi en la modalitat de: “Projectes d’enginyeria; estudis tècnics, econòmics i ambientals; i treballs de recerca aplicada sobre regadiu”, i, b) premi en la modalitat de: “Estudis socials, jurídics i polítics sobre regadiu”.

La dotació dels premis és de 500€ per a cadascuna de les modalitats de la categoria de Treballs de Fi de Grau, i de 1000€ per a cadascuna de les modalitats de la categoria de Treballs de Fi de Màster.

Així mateix, ACATCOR expedirà un document acreditatiu de l’obtenció dels premis.

III. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració per a l’adjudicació dels premis, tindran en compte els següents
conceptes:
– Afinitat amb la temàtica del premi.
– Qualitat tècnica i/o científica.
– Originalitat del tema.
– Resultats obtinguts i aportació a l’avanç científic en matèria de regadius.
– Aplicabilitat pràctica en la modalitat específica a la qual s’opti.
– Potencial impacte social i econòmic.
– Altres mèrits objectivament valorables.

IV. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

A la present convocatòria hi podran concórrer els/les alumnes de Centres i Universitats catalanes, que hagin defensat els seus Treballs de Fi de Grau o de Fi de Màster sobre la temàtica del regadiu en els tres anys previs a la data d’aquesta convocatòria, i que no hagin estat premiats en convocatòries similars.

Els/les alumnes que hi concorrin, han d’haver obtingut, almenys, una qualificació final de vuit(8) o equivalent a l’escala de qualificació, en el seu treball.

ACATCOR podrà publicar, total o parcialment, els treballs premiats, si així ho considera oportú, i realitzar accions de comunicació pública dels premis atorgats a través dels diferents mitjans de difusió, utilitzant, si ho considera adient, el nom i imatge del guanyador del premi, el títol, resum i enllaç a la memòria del Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de Màster i de l’acte de l’entrega de premis. Els/les candidats/candidates que optin als premis, hauran d’acceptar la publicació i accions anteriorment descrites, sense exigir cap tipus de contraprestació, a part del premi rebut.

Si els treballs premiats es publiquen posteriorment a la concessió del premi, s’haurà de deixar constància, en la corresponent publicació, que ha estat guardonat amb el Premi ACATCOR.

SOL·LICITUDS, TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 de desembre de 2023, inclusivament.

La documentació a presentar serà:

  • Sol·licitud de participació en el premi, en la qual facin constar: nom i cognoms, número de DNI o NIE, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte, títol del Treball, Centre/Universitat de procedència, director/directora i/o tutor/tutora del
    Treball, modalitat i categoria del premi a la qual es concorre, data de defensa del Treball, qualificació obtinguda, signatura.
  • Declaració de que el treball presentat no ha estat premiat en convocatòries similars.
  • Certificat acadèmic en el qual quedi reflectit, almenys, autor i títol del Treball, Centre/Universitat de procedència, la data de lectura, la qualificació obtinguda i el director/directora i/o tutor/tutora del Treball.
  • Treball de Fi de Grau o de Fi de Màster que es presenta al premi, en versió digital.

En cas de que l’arxiu informàtic del Treball, degut al volum de memòria que ocupa, no pugui ser enviat per correu electrònic, es podrà enviar a través d’internet mitjançant les aplicacions web existents al respecte.
Els documents han de ser presentats per correu electrònic a l’adreça següent: secretaria@acatcor.cat

L’incompliment del termini de sol·licitud o la falta d’algun dels requisits, serà motiu d’exclusió del sol·licitant del procés d’avaluació.

   

Share This Post