Inici » Àgora » Documentació pels diferents tipus d’establiments, activitats, infraestructures i edificis de l’Annex 1 de la Llei 3/2010

Documentació pels diferents tipus d’establiments, activitats, infraestructures i edificis de l’Annex 1 de la Llei 3/2010

Documentació pels diferents tipus d’establiments, activitats, infraestructures i edificis de l’Annex 1 de la Llei 3/2010

Documentació tècnica a presentar

L’article 1 d’aquesta Ordre estableix la documentació tècnica a presentar per realitzar el control preventiu per part de la Generalitat sobre els supòsits relacionats a l’Annex 1 de la Llei 3/2010. La memòria i els plànols necessaris han d’anar acompanyats d’un full inicial on quedin resumides les dades generals de l’activitat, del tècnic/a redactor/a i de la documentació presentada (veure formulari SP01 inclòs a l’Annex 1 de l’esmentada Ordre), i que serà la portada de la documentació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Cal presentar el projecte tècnic (memòria i plànols) en format digital. Cal que tota la documentació tècnica disposi de signatura electrònica del tècnic/a competent o visat del col·legi professional o certificat d’actuació professional o similar. Cal que la signatura electrònica s’incrusti sense protegir el document per permetre realitzar mesures en els plànols. La signatura manuscrita escanejada no és valida.

Cal aportar:

L’arxiu amb la portada de la documentació tècnica (formulari SP01)
L’arxiu en format PDF amb la memòria i els annexos
L’arxiu en format PDF amb els plànols.
Cap d’aquests arxius no pot superar els 10 Mb.

Format i contingut de la documentació tècnica

El document “Documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa prèvia de control preventiu per part de la Generalitat (Llei 3/2010 i normes de desenvolupament)”, defineix el format i el contingut mínim de la documentació tècnica. En cap cas no impedeix que el tècnic/a redactor/a afegeixi més plànols o apartats en la memòria tècnica que tinguin relació o aclareixin el compliment dels requeriments de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en un determinat establiment, activitat, infraestructura o edifici.

També es disposa d’un document de treball amb els diferents apartats que pot servir de suport als tècnics redactors o tècniques redactores.

Es recorda que cal justificar el compliment de la normativa d’aplicació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, de les instruccions tècniques complementàries publicades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de les normes tècniques d’àmbit estatal o europeu (normes UNE, UNE EN…) d’aplicació i de les guies tècniques que s’hagin utilitzat en la redacció de la documentació.

Els aspectes següents comportaran la no acceptació de la documentació

  • Documents que no disposin de signatura electrònica del tècnic o tècnica competent o visat del col·legi  professional o certificat d’actuació professional o similar.
  • Documents amb signatura electrònica però incrustada protegint el document.
  • Documents que no permetin una visualització i comprensió correctes.

Formularis de presentació i documentació

 

Més informació sobre Prevenció de incendis

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/

 

Font: Departament d’Interior. Generalitat Catalunya

 

Share This Post