Inici » Àgora » Publicat en el BOE el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis

Publicat en el BOE el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis

Publicat en el BOE el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis

S’ha publicat al BOE núm 139 (12-06-2017) el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

L’objecte del mateix és determinar les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis.

S’ha publicat al BOE núm 139 (12-06-2017) el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

L’objecte del mateix és determinar les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis.

En concret, es regulen els següents aspectes:

  • Les condicions i requisits que han de complir els equips, sistemes i components de protecció contra incendis.
  • Les condicions d’habilitació i funcionament de les empreses instal·ladores i mantenidores.
  • Les condicions per a la instal·lació, posada en servei, manteniment mínim i inspeccions periòdiques d’aquestes instal·lacions.
  • El règim sancionador.

Les instal·lacions de protecció contra incendis es regeixen actualment per un Reglament del 5 de novembre de 1993. No obstant això, l’evolució, tant de la tècnica com del marc normatiu, fa imprescindible actualitzar i revisar els requisits establerts en el citat Reglament. En concret, es poden citar dos Reglaments comunitaris de 2008 i 2011.

D’altra banda, el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, de 2004, i el Codi Tècnic de l’Edificació, de 2006, estableixen que el disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els seus materials, components i equips, han de complir el que estableix la seva reglamentació específica. Es fa necessari, en conseqüència, establir les condicions que han de reunir els equips i sistemes que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis per aconseguir que el seu funcionament, en cas d’incendi, sigui eficaç.

Entrada en vigor. El present Reial decret entra en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Enllaços Relacionats:

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

Share This Post