Inici » Àgora » El Govern aprova el Pla de Gestió de l’aigua 2016-2021 amb una inversió global superior als 973 milions d’euros

El Govern aprova el Pla de Gestió de l’aigua 2016-2021 amb una inversió global superior als 973 milions d’euros

El Govern aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021 amb una inversió global superior als 973 milions d'euros

El Programa preveu l’aplicació de 443 mesures agrupades en cinc blocs

El Govern ha aprovat el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, així com el Programa de Mesures que l'acompanya i que preveu una inversió superior als 973 milions d'euros, dels quals, 503 milions seran a càrrec del pressupost de l'Agència catalana de l'Aigua (ACA).
 

El Govern ha aprovat el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, així com el Programa de Mesures que l'acompanya i que preveu una inversió superior als 973 milions d'euros, dels quals, 503 milions seran a càrrec del pressupost de l'Agència catalana de l'Aigua (ACA).

L'àmbit territorial del pla aprovat avui pel Govern està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües subterrànies i costaneres associades. El districte de conca fluvial de Catalunya té una extensió de 16.438 km2, del total de 32.108 km2 de Catalunya.

La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) està integrada pels següents instruments:

· El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

· El Programa de Mesures.

· Els programes de control i seguiment.

· Els plans i programes específics.

Garantir l'aigua i el bon estat dels ecosistemes hídrics

Els plans de gestió o plans hidrològics són l'eina que programa les accions i les mesures necessàries per a desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica en les demarcacions hidrogràfiques corresponents. Aquests plans es revisen cada sis anys d'acord amb la Directiva marc de l'aigua (DMA) europea.

Aquesta establia que l'any 2009 s'havien d'aprovar els primers plans i programes i les mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de bon estat de les masses d'aigua. També determinava la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. La planificació hidrològica té com a finalitat essencial l'acompliment dels objectius de la Directiva marc de l'aigua:

·garantir l'assoliment dels objectius ambientals en les masses d'aigua

·fer un ús racional i sostenible dels recursos hídrics

·assegurar la participació ciutadana en el debat i la consecució de mesures

·decisions públiques relatives al cicle de l'aigua

·tendir a la plena recuperació dels costos dels serveis de l'aigua i aplicar mesures eficients (cost-eficàcia)

La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, corresponent al segon cicle (2016-2021), està composada pel Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2016 – 2021) i el seu Programa de Mesures.

El Programa de Mesures preveu l'aplicació de 443 mesures per al període 2016-2021, agrupades en cinc blocs diferents: millora de la qualitat física i biològica del medi; gestió de la demanda i dels recursos hídrics; millora de la qualitat de les aigües; mesures de prevenció i defensa contra les inundacions; i mesures per a la recerca, innovació i desenvolupament.

La millora de la qualitat física i biològica del medi correspon a les mesures destinades a aconseguir una millora de les nostres masses d'aigua, La inversió prevista en aquest grup de mesures és de 100,9 M? per al període 2016-2021. Destaquen dins d'aquest apartat els 66 milions d'euros per a la reducció de la contaminació salina, els 8,7 milions per a la implantació de cabals de manteniment i els prop de 18 milions d'euros en la rehabilitació de les zones humides, entre d'altres.

Pel que fa a la gestió de la demanda i dels recursos hídrics, aquí s'integren mesures destinades a la millora d'infraestructures i serveis d'abastament, a la gestió de situacions de sequera, a la promoció d'actuacions de reutilització i la millora de les xarxes de control. La inversió prevista en aquest grup de mesures és de 367,4 M? per als propers sis anys.

En relació amb la millora de la qualitat de l'aigua, en aquest apartat s'inclouen les mesures que tenen per objectiu mantenir una bona qualitat fisicoquímica de l'aigua, mitjançant els tractaments de sanejament i la gestió de la contaminació difusa. La inversió prevista en aquest grup de mesures és de 438,5 M?.

Dins d'aquest apartat cal destacar la inversió de 226 milions d'euros per a millores del sanejament en sistemes ja existents i que requereixen millores i modernitzacions (ampliacions de les depuradores de Calafell, Vilafranca del Penedès i Montcada, remodelacions de les depuradores de Palamós i millores en la planta de Rubí, entre moltes altres) i 89 milions es destinaran a construir nous sistemes de sanejament, podent així incrementar el percentatge de població sanejada a Catalunya, que actualment és del 97%.

Un altre dels apartats són les mesures de prevenció i defensa contra les inundacions, amb una inversió prevista de 66,6 M? per al període 2016-2021. Finalment, el pla preveu 5,4 milions d'euros en el desenvolupament de la recerca i innovació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic.

Increment de 9 punts en la qualitat

El nou pla de gestió també pretén assolir una millora considerable de l'estat de les masses d'aigua catalanes. Actualment el 36% de les masses d'aigua es troben en bon estat ecològic i la previsió per al 2021 és que la millora sigui de nou punts (arribant al

45%). Tot i que aquesta mitjana pugui semblar baixa, és molt similar a la de la resta de països de la Unió Europea.

Addicionalment a aquestes mesures complementàries, el Programa de Mesures també conté les previsions d'actuació de les obres hidràuliques, estructurals i de la gestió a desenvolupar per l'Agència Catalana de l'Aigua, i les inversions en infraestructures, manteniment i reposició i el règim de participació de la Generalitat i, si s'escau, de les entitats beneficiàries en el finançament de cada actuació.

Les mesures d'innovació, recerca i desenvolupament es seleccionen atenent al seu caràcter d'obtenció d'informació i coneixement al llarg del període d'execució del Programa de Mesures. Es tracta d'un bloc de mesures que s'identifiquen com a línies estratègiques candidates a poder ser cofinançades a través de programes de recerca i consorcis o estratègies de cofinançament amb finalitat de cooperació entre institucions, organismes públics i/o empreses privades.

El Programa s'acompanya d'un Pla econòmic-financer i de l'estudi ambiental estratègic corresponent.

Font: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Informació relacionada

Share This Post