Inici » Àgora » Informació pública del Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya

Informació pública del Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya

Informació pública del Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya.

Les persones interessades poden examinar-los i formular-hi al·legacions durant el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6666 – 17/07/2014).

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya.

Les persones interessades poden examinar-los i formular-hi al·legacions durant el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6666 – 17/07/2014).

Termini d’informació pública: del 18 de juliol al 4 d’agost de 2014, ambdós inclosos

Us agrairem, que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments al Col·legi, mitjançant el correu: agronoms@agronoms.cat

L’expedient del Projecte inclou els documents següents:

• Text del Projecte de decret.

• Memòria general del Projecte que consta de: justificació de la necessitat de la disposició i adequació d’aquesta als fins que es persegueixen; marc normatiu; relació de disposicions afectades pel projecte de disposició i taula de vigència i derogacions resultants; competència de la Generalitat sobre la matèria; relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar tràmit d’audiència; procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública; annex: consulta taules sectorials i òrgans del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

• Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades que consta de: informe d’impacte pressupostari; informe d’impacte econòmic i social; informe d’impacte normatiu; informe d’impacte de gènere.

• Acarament de les obligacions d’informació de la normativa vigent.

• Memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de consulta interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i raons que han dut a desestimar-les, si és el cas.

• Informe sobre simplificació i perspectiva d’igualtat de gènere.

• Informe impacte pressupostari.

• Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica.

• Informe del Departament d’Economia i Coneixement.

• Sol·licitud d’Informe a l’Institut Català de les Dones.

Podeu consultar l’expedient a la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Enllaços relacionats

Expedient del Projecte a la web del DAAM

Share This Post