Inici » Àgora » Informació sobre la paralització d’activitats no essencials

Informació sobre la paralització d’activitats no essencials

Informació sobre la paralització d’activitats no essencials

Reial Decret Llei 10/2020

Com ja molts sabreu, ahir diumenge es va publicar el Reial Decret Llei que “tanca l’activitat no essencial” del 30 de març al 9 d’abril. Amb independència de la seva denominació i de les implicacions laborals per als treballadors (entre els quals podem estar), el motiu d’aquesta circular, és resoldre dubtes i informar sobre el tancament de les obres i les maneres de treball permesos per als enginyers agrònoms.

No obstant això, i com a qüestió a destacar, l’esmentada norma inclou una disposició transitòria que permet, “en el cas que resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat” poder prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 “amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial “. Pel que tenim tot el dia d’avui per poder “suspendre” amb les millors garanties les activitats no essencials el tancament sobtat perjudicaria de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat.

Activitats permeses

Podran seguir treballant:

a) Els que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials.

b) Els que treballen en divisions o en les línies de producció l’activitat es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials.

c) Els puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

Sectors qualificats com essencials

Veure Annex I RDL – (*) Reproduïm només els més estretament relacionats amb els nostres àmbits professionals

2.- Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment de mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.

3.- Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

5.- Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

6.- Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això, a l’empara de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l’estat d’alarma.

18.- Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents a l’Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.

20.- Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

24.- Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

25.- Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

És a dir, si ets una persona que presta serveis per a aquests concrets serveis essencials o bé treballes en algun d’ells, podràs seguir desplaçant al teu lloc de treball, si no, tindràs dret al permís retribuït recuperable que estableix el RDL.

Paralització d’obres

En el cas concret de les obres i els serveis d’enginyeria, haurem d’avaluar i justificar el seu caràcter essencial per poder continuar. La interpretació d’aquesta Secretaria Tècnica és que podran continuar sempre que siguin necessàries per al manteniment de les activitats productives, és a dir, perquè l’activitat pugui continuar o mantenir-se en el seu règim normal.

Per exemple, si estic dirigint una obra que és necessària perquè no s’interrompi la capacitat productiva d’una de les activitats declarades com a essencials, podré seguir, si no, la hauré de suspendre temporalment.

Com s’ha comentat a l’inici de la present circular disposem d’una espècie de moratòria per a finalitzar les activitats que expira quan finalitzi el dia d’avui, dilluns 30 de març. PER AIXÒ, disposem durant tot el dia d’avui per ASSEGURAR que les obres “no essencials” que dirigim quedin en condicions per poder reprendre amb garanties i SOBRETOT, disposar de les mesures oportunes per garantir la seguretat i salut de les persones mentre equips de la direcció facultativa i responsables de l’obra no estiguin en ella. 

En el cas d’haver de suspendre qualsevol obra – actuant com a director d’obra o com a coordinador de seguretat i salut – haurem de donar les oportunes indicacions en els llibres d’ordres i incidències perquè quedi temporalment paralitzada, així com reflectir l’estat general de la mateixa. Per al primer objectiu, les ordres han de quedar reflectides de manera clara i concisa; per al segon, et suggerim que facis un reportatge fotogràfic i, de la forma més urgent possible, descriguis l’estat en què es queda l’obra en llibre d’ordres.

Recorda que has de deixar constància fefaent de tota ordre o instrucció i assegurar-te que els receptors de la mateixa l’hagin rebut i entès. Per a aquesta qüestió els llibres d’ordres electrònics del COEAC et poden resultar de gran ajuda.

Pots descarregar –AQUÍ– un model de comunicació i et recordem que el visat de tal document no esdevingui drets de visat ni altres despeses.

Model de comunicació de paralització d’obres

Assessorament d’explotacions

Si la teva activitat professional és la d’assessorar tècnicament a explotacions, pots seguir prestant-la, ja que és un servei que resulta essencial per poder mantenir l’activitat d’un sector declarat essencial.
Et recordem que al COEAC et podem preparar un certificat de col·legiació i d’activitat professional amb el qual poder justificar, si escau, la teva necessitat de desplaçaments.
Finalment, recomanem als treballadors per compte aliè que atenguin les ordres de les seves empreses, ja que aquestes disposaran de la completa legislació sectorial que els és aplicable.
I recorda, com a enginyers agrònoms que som, tenim un compromís amb la protecció de la seguretat i la salut de les persones i amb la defensa de l’interès general per sobre d’altres qüestions.

Consulteu aquí la nota informativa del MAPA:
L’agricultura, ramaderia, pesca, industria alimentària i les seves activitats relacionades són serveis essencials

Share This Post