Inici » Àgora » Millora i modernització xarxes de regadius en el marc del PDR de Catalunya. (Bases reguladores ajuts)

Millora i modernització xarxes de regadius en el marc del PDR de Catalunya. (Bases reguladores ajuts)

Millora i modernització xarxes de regadius en el marc del PDR de Catalunya. (Bases reguladores ajuts)

Al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7638  de data  8.6.2018, ha estat publicat l’ORDRE ARP/56/2018, de 4 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya.

Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les següents modalitats:

1. La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent.

2. Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant la eficiència i l’estalvi d’aigua.

Despeses subvencionables

1. Les inversions subvencionables es destinaran a la realització de les obres següents:
– Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.
– Sistemes d’automatització i control del consum.
– Instal·lacions de captació i elevació d’aigües.
– Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.
– Embassaments i basses de regulació.

2.Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l’actuació.

3. No són subvencionables les obres i les instal·lacions de la xarxa de distribució de regadiu de l’interior de les parcel·les.

4. Llevat els costos de caràcter general descrits en l’article 45.2.c) del Reglament (UE) núm. 1305/2013,únicament es consideren subvencionables les despeses efectuades després de la data de presentació de la sol·licitud d’ajut i després de la data de la visita de no inici d’obres realitzada per personal tècnic del DARP per verificar que no s’han iniciat les obres o actuacions, i anteriors a la data de finalització del termini d’execució i
justificació establert en la resolució de concessió de l’ajut.

Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), dins el termini que estableix la convocatòria.

Documentació relacionada

Publicació al DOGC,de les Bases dels ajuts

Share This Post