Inici » Àgora » DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA – DUN 2020

DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA – DUN 2020

DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA – DUN 2020

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Objecte

La DUN és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, en base al sistema d’identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l’explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en la DUN de diferents titulars.

Beneficiaris

Persones obligades a fer la DUN

1. Les persones titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, excepte per:
-Les persones titulars d’explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.
-Les persones titulars d’explotacions agrícoles que estiguin inscrits en el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i presentin la corresponent declaració anual de cultius.

2. Les persones titulars d’explotacions agràries que vulguin efectuar els tràmits i les sol·licituds d’ajuts relacionats en l’annex 1.

3. Les entitats o agrupacions d’agricultors que no siguin titulars d’explotacions agràries i que vulguin realitzar algun dels tràmits o sol·licituds de l’annex 1.

Lloc de presentació

La DUN s’ha de presentar per via telemàtica i es considerarà presentada davant l’Administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l’assentament d’entrada.

Els tràmits de la DUN es gestionen a les oficines comarcals del DARP d’acord amb els criteris següents:

a) En cas d’incloure explotacions ramaderes bovines, ovines, cabrunes o equines, a l’oficina comarcal de la comarca on s’ubiqui l’explotació ramadera principal, independentment on estiguin ubicades les superfícies declarades.

b) En cas de no incloure explotacions bovines, ovines, cabrunes o equines, a l’oficina comarcal de la comarca on s’ubiquin la major part de les superfícies declarades.

La tramitació de les DUN amb superfícies ubicades en altres Comunitats autònomes que sol·licitin ajuts de l’apartat A de l’annex 1 d’aquesta Ordre s’ha de realitzar d’acord amb el que estableixin les bases reguladores corresponents.

Termini de presentació

La DUN es pot presentar des de l’1 de febrer i fins al 31 de desembre de 2020

La persona titular de l’explotació pot presentar diverses DUN en una mateixa campanya.

Qualsevol DUN presentada abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud dels ajuts establerts en l’annex 1.A) es considerarà una modificació de l’anterior i serà en base a la darrera presentada que es tramitaran els ajuts corresponents, sens perjudici que la normativa específica estableixi el contrari.

Un cop exhaurit el termini esmentat en el paràgraf precedent, les successives DUN presentades no substitueixen l’anterior.

– Per als ajuts vinculats a la DUN i descrits a l’annex 1 d’aquesta ordre, cal presentar la sol·licitud corresponent en el moment de fer la DUN, dins els terminis establerts a la convocatòria respectiva de cada ajut. En el cas de les explotacions sotmeses als requisits de la condicionalitat per haver percebut la persona titular ajuts vitivinícoles als plans de reestructuració i reconversió descrits a l’annex 1, així com per a les sol·licituds de modificació del SIGPAC, el termini serà l’establert en la convocatòria corresponent per als ajuts de la sol·licitud única a què es refereix l’apartat A de l’annex 1.

– Per a les persones titulars d’explotacions agrícoles en l’àmbit de la producció primària que estan obligades a presentar la DUN d’acord amb l’article 2.1, el termini és el que estableix la convocatòria dels ajuts a què fa referència l’apartat A) de l’annex 1 sobre la sol·licitud única, llevat per a les explotacions agrícoles de nova constitució, que ho han de notificar dins el mes següent a l’inici de la seva activitat.

Normativa

Regulació Declaració Única Agrària (DOGC núm. 8045 de 20.01.2020)

Observacions

A l’annex 1 es poden consultar els ajuts i tràmits associats a la DUN, que resten sotmesos a la convocatòria específica corresponent de cada ajut.

Share This Post