Inici » Àgora » Tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes

Tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes

Tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes

A partir del 27 de febrer de 2015 serà obligatori l’ús de la GDN i a partir del 27 de maig de 2015, els plans hauran d’estar elaborats i signats per personal tècnic habilitat d’acord amb l’Ordre AAM/389/2014 (DOGC núm. 6782).

Amb vistes a agilitar la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes i a reforçar els controls en la gestió d’aquests fertilitzants, el Departament d’Agricultura ha establert, amb l’Ordre AAM/389/2014 (DOGC núm. 6782), el caràcter obligatori de la utilització de l’aplicació informàtica Gestió de Dejeccions Ramaderes i Nitrogen (GDN) per a redactar els plans de gestió esmentats.

1. Per a redactar els plans de gestió és obligatori l’ús de l’aplicació informàtica Gestió de Dejeccions Ramaderes i Nitrogen (GDN)

Amb vistes a agilitar la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes i a reforçar els controls en la gestió d’aquests fertilitzants, el Departament d’Agricultura ha establert, amb l’Ordre AAM/389/2014 (DOGC núm. 6782), el caràcter obligatori de la utilització de l’aplicació informàtica Gestió de Dejeccions Ramaderes i Nitrogen (GDN) per a redactar els plans de gestió esmentats.
Això constitueix un pas més en el desenvolupament del model català d’Administració electrònica: facilitar l’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les administracions públiques i la ciutadania.

La GDN és una aplicació informàtica en entorn web, implementada al lloc web del Departament, destinada a l’elaboració de plans de gestió de dejeccions ramaderes i plans de gestió de plantes de tractament de dejeccions ramaderes (soles o barrejades amb altres materials), incloent-hi la modificació dels plans conjunts. Permet la supervisió i el control sobre els plans de gestió i l’explotació de la informació que contenen.

L’aplicació GDN s’adreça principalment al personal tècnic del sector que elabora plans de gestió, i també al personal del Departament implicat en la consulta, gestió i tramitació d’aquests plans, i és per això que té en compte diferents perfils d’usuari.

L’Ordre AAM/389/2014 estableix un període transitori d’un mes, des de la seva entrada en vigor, per a la plena obligatorietat en l’ús de l’aplicació informàtica GDN, de manera que a partir del 27 de febrer de 2015 els plans de gestió de dejeccions ramaderes que es presentin a l’Administració han d’haver estat elaborats amb l’aplicació esmentada.


2. Habilitació del personal tècnic per elaborar i signar els plans de dejeccions ramaderes

Segons, l’ORDRE AAM/389/2014, de 19 de desembre, per obtenir l’habilitació per redactar i signar plans de gestió de dejeccions ramaderes prevista a l’article 67.3 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, han d’estar en possessió d’un dels títols universitaris o de grau que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta Ordre i haver assistit al curs de formació específica al qual es refereix l’annex 2 d’aquesta Ordre, que serà realitzat pel servei competent en formació agrària.

S’exceptuen de la realització del curs de formació específica les persones tècniques que durant els dos anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre han elaborat, amb informe favorable, plans de gestió o modificacions de plans de gestió que han englobat almenys vint explotacions ramaderes.

En aquest supòsit s’ha d’assistir a una sessió d’actualització de quatre hores referida als mateixos continguts de l’annex 2.

S’estableix un període transitori de quatre mesos, des de l’entrada en vigor de l’Ordre, per a la plena operativitat del sistema de tècnics habilitats. Així, a partir del 27 de maig de 2015, els plans de gestió d’explotacions inclosos en l’annex III, si no preveuen increments de producció de dejeccions superiors a 7.000 kg N, hauran d’estar elaborats i signats per personal tècnic habilitat. Això substitueix la necessitat d’informe favorable del DAAM: aquestes explotacions podran efectuar la comunicació ambiental a l’Ajuntament, prevista a la normativa de prevenció i control ambiental (Llei 20/2009), amb el pla signat per tècnic habilitat i sense necessitat d’esperar l’informe del DAAM sobre el pla de gestió.

Nota: Pel que fa als cursos d’habilitació de tècnics, està previst realitzar-los durant els mesos de març i abril. La informació referent a aquest procés la publicaran al web del DAAM a finals de gener.


Més informació

• Aplicació informàtica Gestió de Dejeccions Ramaderes i Nitrogen (GDN)

Tècnics habilitats en plans de gestió de dejeccions ramaderes

• ORDRE AAM/389/2014, de 19 de desembre, per la qual es regula el procediment d’habilitació del personal tècnic per elaborar i signar els plans de dejeccions ramaderes i s’estableix la utilització de l’aplicació informàtica dels plans de dejeccions ramaderes i nitrogen (GDN). (DOGC núm. 6782 – 05/01/2015)

Share This Post