Inici » Àgora » Ajuts a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya

Ajuts a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya

Ajuts a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya

Publicada RESOLUCIÓ ACC/2089/2022, de 28 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

Es convoca per als anys 2023, 2024 i 2025 els ajuts a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC núm. 8678, de 30.5.2022).

Termini presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 3 mesos que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC.

  • Fins el 5 d’octubre de 2022

Import ajuts

Els ajuts que preveu aquesta Resolucióper un import total de 15.000.000 euros, són a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/760000100/5610/0000 dels pressupostos del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per als anys 2023, 2024 i 2025 amb naturalesa de crèdit plurianual, dotada amb els imports màxims següents amb el finançament d’aquests ajuts que va del 70 al 90%, segons el nombre d’habitants.

La concessió dels ajuts resta condicionada a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del DACC de l’anualitat corresponent.

Documenació relacionada

Share This Post