Inici » Àgora » Ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, campanya 2018-2019 (Convocatòria)

Ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, campanya 2018-2019 (Convocatòria)

Ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, campanya 2018-2019 (Convocatòria)
Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Beneficiaris

Poden acollir-se a l’ajut per al finançament de les mesures de promoció a tercers països les entitats següents que tinguin domicili fiscal a Catalunya:

a) Empreses vinícoles, entenent com aquestes aquelles empreses privades que operin principalment en la producció i/o en la comercialització del sector del vi.

b) Organitzacions de productors reconegudes, associacions temporals o permanents de dos o més productors, associacions d’organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals reconegudes definides en els articles 152, 156 i 157 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i que tinguin entre les seves finalitats el desenvolupament d’iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.

c) Les organitzacions professionals i qualsevol associació, independentment de la seva forma jurídica, que estigui composta principalment per productors i transformadors que treballin amb el mateix producte. Aquestes han de tenir entre les seves finalitats el desenvolupament d’iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.

d) Així mateix, i en cas d’existir suficient disponibilitat de pressupost després de l’aprovació dels programes corresponents al tipus de beneficiaris abans indicats, podran considerar-se també beneficiaris els organismes públics amb competència legalment establerta per a desenvolupar actuacions de promoció de vins en mercats en tercers països.

Objecte

Convocar per a la campanya 2018-2019 els ajuts per a promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, d’acord amb les bases reguladores contingudes en el Reial Decret 5/2018, de 12 de gener (BOE núm. 12, de 13 de gener de 2018).

 

 

Accions subvencionables

a) Accions de relacions públiques i mesures de promoció i publicitat que destaquin els avantatges dels productes comunitaris en termes de qualitat, seguretat alimentària i respecte al medi ambient. 
Activitats:
a.1 Missions comercials.
a.2 Campanyes publicitàries de condició diversa (televisió, ràdio, premsa, internet, etc.).
a.3 Promocions en punts de venda.
a.4 Portals web per a promoció exterior.
a.5 Missions inverses.
a.6 Oficines d’informació.
a.7 Gabinet de premsa.
a.8 Presentacions de producte.

b) Accions de participació en esdeveniments, fires i exposicions de rellevància internacional.
Activitats:
b.1 Fires i exposicions internacionals, sectorials o generals, professionals i de consumidors.

c) Accions en campanyes d’informació, en particular sobre els sistemes comunitaris de denominacions d’origen, indicacions geogràfiques i producció ecològica. 
Activitats:
c.1 Trobades empresarials, professionals, amb líders d’opinió i amb consumidors.
c.2 Jornades, seminaris, tasts, degustacions, etc.

d) Accions en estudis de nous mercats, necessaris per a la recerca de noves sortides comercials. 
Activitats:
d.1 Estudis i informes de mercat.

e) Accions d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció i informació. 
Activitats:
e.1 Estudis d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció.

Termini de realització

Aquesta convocatòria auxilia les accions i els programes de promoció que s’executin dins del termini de l’1 de juny de 2018 al 31 de maig de 2019, ambdós inclosos s’executin i hagin estat pagats abans de la presentació de la sol·licitud de pagament.

Dotació pressupostària
Per a aquesta mesura hi haurà un import previst de 50.000.000,00 euros per a l’any 2019 que s’han de repartir entre les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.
Quantia

Només es concedirà un ajut financer del 50% de les despeses subvencionables a aquells programes en què l’execució sigui igual o major del 70% de l’import concedit resolt favorablement i incloses les modificacions pressupostàries previstes a l’article 10.3 de les bases reguladores. Si l’execució es troba entre el 50 i el 70% d’aquest import, s’aplicaran els trams d’ajut següents a les despeses subvencionables:

– Un 40% d’ajut si l’execució és més gran o igual al 65% i menor del 70%.
– Un 30% d’ajut si l’execució és més gran o igual al 60% i menor del 65%.
– Un 20% d’ajut si l’execució és més gran o igual al 55% i menor del 60%.
– Un 10% d’ajut si l’execució és més gran o igual al 50% i menor del 55%.

Lloc de presentació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’adreçaran a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i només es poden presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ d’acord amb el procediment establert en l’annex 9 de les Bases.

Termini de presentació

Les persones interessades que compleixin les condicions previstes a les bases reguladores esmentades en l’article anterior, poden presentar les seves sol·licituds d’accions i programes i la documentació corresponent fins al 14 de febrer de 2018, inclòs.

Les persones beneficiàries podran sol·licitar un únic pagament o pagaments intermedis de la contribució comunitària anual.

Les sol·licituds de pagament es referiran a les accions realitzades i pagades pel beneficiari.

Les sol·licituds de pagaments intermedis podran presentar-se els mesos d’octubre de 2018, febrer de 2019 i juny de 2019.

La sol·licitud del saldo de l’ajut s’haurà de presentar, de manera improrrogable, com a màxim el 30 de juny de 2019.

Normativa

Més informació a la web del DARP

Share This Post