Inici » Àgora » Aprovat el “Plan PIMA Frío” de subvencions per a instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt PCA

Aprovat el “Plan PIMA Frío” de subvencions per a instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt PCA

Aprovat el “Plan PIMA Frío” de subvencions per a instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt PCA

BASES REGULADORES – Subvencions per a la implantació d’instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt potencial d’escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Plan PIMA Frío) – Concessió directa (reial decret 1114/2018)

Organisme atorgant: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Objecte

Aquest Reial decret té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a la substitució, en establiments existents de distribució comercial d’aliments, de les seves instal·lacions de refrigeració per instal·lacions basades en l’ús de gasos de baix o nul potencial d’escalfament ( PCA) o bé la implantació, en establiments de distribució comercial d’aliments nous, d’instal·lacions de refrigeració basades en gasos de baix o nul PCA.

En el cas en establiments existents de distribució comercial d’aliments, només seran objecte d’aquest Reial decret projectes de renovació integral en instal·lacions que incloguin la substitució de la central frigorífica. No seran objecte d’aquest Reial decret modificacions parcials de les instal·lacions de refrigeració que no incloguin substitució de la central frigorífica.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries dels ajuts totes les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d’aliments que tinguin la residència fiscal a Espanya. En el cas d’establiments gestionats sota un contracte de franquícia, serà el franquiciat el que sol·liciti l’ajuda. Per distribució comercial d’aliments es consideren tots aquells establiments dedicats a l’emmagatzematge, exposició o distribució de productes, per a la seva venda a usuaris finals, en venda al detall i serveis alimentaris.

Requisits

Les instal·lacions de refrigeració que s’acullin a les subvencions regulades sota aquest Reial decret han de complir els requisits següents:

a) Les instal·lacions frigorífiques no han de contenir gasos fluorats d’efecte hivernacle amb un PCA igual o superior a 150, excepte en els circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada d’acord amb la definició de circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada que estableix l’article 2.38) del Reglament (UE) núm 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm 842 / 2006, on podran emprar gasos fluorats d’efecte hivernacle amb un PCA inferior a 1500.

b) Per a tots els casos, el 100% de la superfície de mobles de congelats i el 70% dels metres lineals de mobles frigorífics que refreden a temperatura igual o inferior a 6 ºC instal·lats en l’establiment de refrigeració comercial hauran d’estar tancats, ja sigui mitjançant la instal·lació de portes o tapes. Dins d’aquest percentatge del 70%, no es consideraran els metres lineals de mobles frigorífics corresponents a la venda assistida d’aliments, així com dels mobles frigorífics autònoms.

c) La nova instal·lació ha de tenir més de 40 kW de potència frigorífica instal·lada.

Dotació pressupostària

L’import total de les ajudes a concedir ascendirà com a màxim a 1,5 milions d’euros durant la vigència del present pla.

Quantia

La quantia de les ajudes es determinarà d’acord amb el següent ràtio: 650 euros per kW de potència frigorífica instal·lada, amb un màxim de 100.000 euros per instal·lació i de 200.000 euros per persona beneficiària en el cas que una mateixa persona que resultés beneficiària presenti diverses sol·licituds.

Aquests ajuts es concediran de forma directa.

Les corresponents sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de sol·licitud fins a l’esgotament dels fons.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar a la comunitat autònoma on estigui ubicat l’establiment de distribució comercial d’aliments i s’han de presentar telemàticament, de conformitat amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Termini de presentació

Els ajuts s’atorgaran a les sol·licituds que s’hagin registrat i compleixin els requisits a partir de la convocatòria que realitzin les comunitats autònomes -que ha de tenir lloc en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret-, fins la finalització del termini de presentació de sol·licituds o fins a l’esgotament de l’import total previst en l’article 6. Les obres de la nova instal·lació frigorífica hauran de realitzar-se després de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent al de la finalització del termini d’un mes a què es refereix l’article 1.3. En el cas que qualsevol dels dies inclosos en el termini de presentació resultés inhàbil en alguna comunitat autònoma, d’acord amb l’article 31.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de Comú de les Administracions Públiques, es permetrà la recepció de sol·licituds a l’efecte del còmput de terminis i prelació temporal.

Normativa

Reial Decret (BOE 218 de 08.09.2018)

Share This Post