Inici » Àgora » Convocatòria d’ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal glòria de gener de 2020

Convocatòria d’ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal glòria de gener de 2020

Convocatòria d’ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal glòria de gener de 2020

La Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura, Ramaderia i alimentació convoca els ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/70/2020, de 29 de maig (DOGC núm. 8147, de 4.6.2020).

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones titulars d’explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020 que hagin patit danys en el potencial productiu de les seves explotacions.

Requisits

Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir les condicions generals d’admissibilitat següents:

  • Ser una petita o mitjana empresa.
  • La superfície màxima admissible de cada recinte és la inclosa dins les zones delimitades pel DARP que hagi patit una pèrdua del potencial productiu.
  • Les superfícies de conreu sol·licitades han d’haver estat declarades a la Declaració única agrària (DUN) per la persona sol·licitant de l’ajut en la campanya 2019. En el cas de superfícies de planters, seran admissibles les superfícies d’aquells planters que estiguessin inscrits al Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal abans dels episodis de danys.
  • Les superfícies, prèviament als aiguats o al temporal, havien de ser productives, no podien estar abandonades ni en condicions deficients de cultiu (arbres morts, parcel·les sense mantenir, sense constatació de treball del sòl ni podes, etc.) i no es poden dedicar a l’autoconsum.
  • La superfície mínima comprovada ha de ser igual o superior a 0,5 hectàrees, excepte en el cas d’horta i planters que serà de 0,1 hectàrees.

Característiques

Els ajuts consisteixen en una o dues de les modalitats següents:

a) Un ajut per a les despeses de realització d’actuacions per a la restitució del potencial productiu pels imports màxims per hectàrea afectada pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020, en relació amb el grau d’afectació (d’acord amb la delimitació establerta a https://sig.gencat.cat/visors/Ajuts_Aiguats_DARP.html). La delimitació gràfica estableix quatre zones segons el grau d’afectació: zona 0 amb afectació molt greu, zona 1 amb afectació greu, zona 2 amb afectació lleu i zona 3 amb grau d’afectació pendent de valoració per part del DARP. Les tres primeres zones són les delimitades arran de les valoracions tècniques efectuades a partir de la perimetració feta mitjançant drons pel cos d’Agents Rurals.

b) Compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions d’inversió, amb l’Institut Català de Finances (ICF), en el marc de l’Ordre AAM/76/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura, s’obre la convocatòria corresponent i es deroga l’Ordre AAM/146/2014, de 9 de maig (DOGC núm. 6852, de 16.4.2015).

Termini de realització

Les persones beneficiàries que s’acullin a la modalitat descrita a l’apartat 5.1 b) de les bases reguladores han d’haver formalitzat el préstec com a màxim el 30 de setembre de 2020.

Dotació pressupostària

4.100.000 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat d’acord amb el procediment establert en l’annex 2 mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

Termini de presentació

Un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Des de 11/06/2020 fins a 10/07/2020

El termini de presentació de sol·licituds de préstecs davant l’Institut Català de Finances (ICF) és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Normativa

 

Share This Post