Inici » Àgora » Mesures urgents en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica

Mesures urgents en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica

Mesures urgents en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica

Publicat el Reial Decret Llei 23/2020 de 23 de juny de Mesures urgents en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica

 

Organisme atorgant

JEFATURA DEL ESTADO

Objecte

El present reial decret llei consta d’un preàmbul i una part dispositiva estructurada en quatre títols que comprenen dotze articles, sis disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, nou disposicions finals i un annex.

El primer bloc es refereix a diverses mesures per al desenvolupament ordenat i impuls de les energies renovables, que inclou la regulació de l’accés i connexió, per a ordenar una quantitat molt elevada de sol·licituds d’accés a la xarxa elèctrica per instal·lacions d’energies renovables, que estan absorbint la capacitat d’evacuació de la xarxa, amb els riscos inherents a aquesta situació. En concret, s’ha convertit en el recurs escàs que limita i condiciona el desplegament de la nova generació renovable.

El segon bloc conté una sèrie de mesures per a l’impuls de nous models de negoci que seran molt rellevants en la transició energètica, alhora que permetran el desenvolupament i l’execució d’inversions i la creació d’ocupació sostenible i de qualitat.

El tercer bloc regula les mesures per al foment de l’eficiència energètica, que es concreta en una modificació de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, per a estendre la vigència del sistema nacional d’obligacions d’eficiència energètica fins a 2030, adaptant el procediment de càlcul de les obligacions d’estalvi de cada subjecte obligat per a dotar al sistema d’una major transparència i previsibilitat per als subjectes obligats, així com d’una major flexibilitat en la gestió, perquè una modificació de les vendes de qualsevol índole no suposi un necessari recálculo de les contribucions de tots els subjectes obligats. L’extensió de la vigència del sistema d’obligacions es duu a terme sense perjudici del desenvolupament futur d’un mecanisme complementari per al compliment de les obligacions d’estalvi mitjançant l’execució directa de projectes d’eficiència energètica i la presentació dels corresponents Certificats d’Estalvi Energètic.

En el quart bloc, part final del reial decret llei, s’adopten una sèrie de mesures sectorials que complementen la regulació prevista en l’articulat d’aquest reial decret llei, entre les quals destaquen aquelles que tenen com a objectiu principal mitigar els efectes negatius de la situació provocada per la crisi del COVID-19 sobre els subjectes que operen en els mercats energètics i les destinades a assegurar l’equilibri i la liquiditat en el sistema elèctric, requisit necessari per a la continuïtat de l’activitat i l’impuls de noves inversions i, per tant, l’èxit de la transició energètica.

Normativa

Share This Post