Inici » Àgora » Subvencions realització projectes de millora de competències per a treballadors programa empleaverde

Subvencions realització projectes de millora de competències per a treballadors programa empleaverde

Subvencions realització projectes de millora de competències per a treballadors programa empleaverde

Convocatòria de subvencions de la fundació biodiversitat per a la realització de projectes de millora de competències per a persones treballadores en el marc del programa empleaverde cofinançat pel fons social europeu en 2020 per a contribuir a superar la crisi generada pel covid-19

 

Organisme atorgant

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Objecte

S’adapta el text de la convocatòria l’objecte de la qual es focalitza en la millora de competències i qualificacions de persones treballadores en temes de sostenibilitat, la qual cosa contribuirà a afrontar grans reptes actuals com la crisi generada pel COVID-19, la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic i la despoblació, impulsant la construcció de futur més resilient i sostenible.

Respecte a la temàtica, el Programa busca impulsar la sostenibilitat i l’ecoinnovació de les activitats econòmiques en tots els sectors, com una oportunitat per a contribuir a superar els reptes de la crisi generada pel COVID-19 i promovent la transició justa cap a una economia baixa en carboni i circular.

Aquesta convocatòria està focalitzada en la millora de competències i qualificacions de persones treballadores en temes de sostenibilitat, la qual cosa contribuirà a afrontar grans reptes actuals com la crisi generada pel COVID-19, la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic i la despoblació, impulsant la construcció de futur més resilient i sostenible.

Beneficiaris

Els sol·licitants seran persones jurídiques públiques o privades (d’ara endavant entitats), amb o sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i que tinguin seu a Espanya.

Totes i cadascuna de les accions que integren els projectes hauran d’anar dirigides a persones treballadores (per compte d’altri i pròpia). No seran elegibles, en cap cas, les persones treballadores de l’entitat beneficiària com a destinataris/as del projecte.

Accions subvencionables

S’inclouen a continuació alguns exemples orientatius sobre els quals podrien versar els projectes:

– Aqüicultura i pesca sostenibles.
– Agricultura i ramaderia sostenibles.
– Estalvi i eficiència energètica.
– Compres i comercialització verda.
– Ecodisseny.
– Elaboració, distribució i/o venda de productes ecològics.
– Energies renovables.
– Gestió eficient de l’aigua.
– Gestió forestal sostenible.
– Gestió, millora ambiental i ecoinnovació en la indústria o empresa.
– Lluita contra el despoblament de zones rurals.
– Reconversió industrial a activitats ambientalment sostenibles.
– Reactivació econòmica i desenvolupament alternatiu de les comarques basades en sectors econòmics en regressió.
– Reducció, reutilització i reciclatge de residus.
– Rehabilitació i edificació sostenible.
– Transport i mobilitat sostenible.
– Turisme sostenible.

Despeses subvencionables

Les diferents convocatòries que es publiquin en el marc d’aquestes Bases Reguladores d’especificar, de manera detallada, les categories, conceptes i límits màxims i mínims dels costos considerats subvencionables, entre els quals podran trobar-se, els següents:

• Despeses de personal: costos laborals del personal que es contracti per a la realització de les activitats del projecte i del personal propi del beneficiari que estigui adscrit al projecte realitzant alguna de les seves tasques.

• Subcontractacions.

• Despeses indirectes: despeses corrents del beneficiari que generi l’execució del projecte. Únicament es consideren elegibles les despeses relatives al subministrament d’aigua, electricitat, calefacció i neteja; correu, telèfon i internet; material d’oficina i despeses de lloguer de locals.

Requisits

L’import mínim sol·licitat per projecte serà de 100.000 euros i el màxim de 300.000 euros.

Els projectes hauran de contenir, com a mínim, un curs de formació.

Característiques

Aquesta convocatòria compta amb dues línies: Empleaverde Millora i Empleazul Millora, depenent de si els projectes s’emmarquen en la temàtica Empleaverde o Empleazul.

Les entitats sol·licitants podran presentar un projecte a cadascuna de les línies.

En cas que una entitat present més d’un projecte a una mateixa línia, només un d’ells, en funció del registre d’entrada, formarà part del procés d’avaluació.

Durada

Els projectes tindran una durada màxima de 9 mesos.

Termini de realització

Els projectes aprovats començaran la seva execució entre la data de la resolució de la convocatòria i no més tard de la data de la signatura del DECA.

Dotació pressupostària

5.767.000,00 euros.

Quantia

La intensitat de l’ajuda del FSE ve determinada per categoria de regió en el POEFE pel que l’import de la subvenció a concedir als beneficiaris es determinarà en base a l’àmbit d’execució territorial dels projectes.

Lloc de presentació

La presentació de projectes es realitzarà a través de la pàgina web de la FB (www.fundacionbiodiversidad.es) de manera telemàtica per part de l’entitat sol·licitant, a través dels formularis habilitats a aquest efecte, assignant-se un codi de registre que inclou la data i hora de recepció de la sol·licitud.

Termini de presentació

Es determina un nou termini per a la presentació de sol·licituds que s’estendrà fins al dia 15 de desembre de 2020 a les 14 hores (hora peninsular) per a la convocatòria de concessió d’ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de millora de competències per a persones treballadores en el marc del Programa Empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu en 2020.

Normativa

Observacions

Finalitzada l’execució, el beneficiari haurà de presentar en un període màxim de 2 mesos la documentació tècnica i econòmica acreditativa de la realització de les accions previstes en el projecte aprovat.

Share This Post