Inici » Àgora » Posada en producció del mòdul RER (Registre d’Explotacions Ramaderes) al GTR (Gestió Telemàtica Ramadera

Posada en producció del mòdul RER (Registre d’Explotacions Ramaderes) al GTR (Gestió Telemàtica Ramadera

Posada en producció del mòdul RER (Registre d’Explotacions Ramaderes) al GTR (Gestió Telemàtica Ramadera

Des de fa un temps, per part de la Subdirecció General de Ramaderia (i més específicament, per part del Servei d’Ordenació ramadera) s’ha estat treballant en el desenvolupament del mòdul corresponent al Registre d’explotacions ramaderes del Gestor Telemàtic Ramader (GTR-RER), que substituirà a l’actual aplicació informàtica, SIR, en tot allò que fa referència al tràmit i gestió de les explotacions ramaderes catalanes.

A partir del DILLUNS 15 DE JUNY de 2020, entrarà en versió pública (en producció) el mòdul del registre d’explotacions ramaderes (RER) del GTR: això implica que es podran iniciar a la nova aplicació totes les tasques relacionades amb el tràmit i gestió de les explotacions ramaderes a Catalunya.

El mòdul del registre d’explotacions ramaderes permet als titulars de les explotacions ramaderes sol·licitar i/o comunicar de forma telemàtica l’inici d’activitat o la modificació de qualsevol activitat ja existent al RER, així com comunicar canvis de titularitat i/o propietat, actualitzar el cens i consultar les dades de les explotacions de les quals constin com a titulars o representats legals. En aquest sentit, cal tenir en compte que, d’acord amb la normativa vigent en matèria de procediment administratiu, tenen la consideració de subjectes obligats a comunicar-se electrònicament amb l’Administració (en el benentès, com és el cas, que es disposi de l’eina per fer-ho) totes les persones jurídiques i les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica; això implica que a partir del 2 d’octubre del 2020 totes les persones titulars d’explotacions que no tinguin la consideració d’autoconsum hauran de realitzar les seves sol·licituds i comunicacions, iniciant el tràmit i adjuntant tota la documentació que es consideri necessària, mitjançant aquest mòdul de RER del GTR. Tanmateix, l’aplicació està preparada per tal que els subjectes no obligats (titulars de explotacions d’autoconsum) realitzin les seves comunicacions i/o sol·licituds de forma presencial o telemàtica.

Pel que fa l’accés a l’aplicació, tots els titulars d’explotacions i els seus representants legals que ja consten registrats al SIR se’ls ha assignat un rol ramader a GTR.  Per tant, per accedir al mòdul RER del GTR, i en cas de no disposar de la clau de pas adient (per usuaris GTR porcí la clau es la mateixa) només caldrà que sol·licitin la recuperació de la contrasenya mitjançant la opció: “Has oblidat la contrasenya?” Per a nous titulars que no disposin de rol assignat al GTR, caldrà que sol·licitin usuari i contrasenya mitjançant l’opció “Registra’t” (situat a la part dreta de la pantalla d’accés al GTR); en cas de dubte hauran d’adreçar-se a la bústia gtr.darp@gencat.cat.

Finalment destacar, que s’ha creat el rol tècnic de projecte per tal que aquests puguin realitzar els tràmits en representació dels titulars d’explotacions que tinguin dificultats amb els tràmits telemàtics. Els tècnics de projecte hauran d’accedir al GTR preferentment amb certificat digital.  No obstant, prèviament han de disposar del rol corresponent a GTR, que hauran de sol·licitar mitjançant l’opció “Registra’t” (situat a la part dreta de la pantalla d’accés al GTR); en cas de dubte hauran d’adreçar-se a la bústia gtr.darp@gencat.cat.

Està prevista la publicació d’uns manuals i d’uns vídeos al web del DARP perquè puguin servir com a suport durant tota la posada en marxa del nou mòdul GTR RER, per tal que els usuaris disposin de la informació suficient referent a la tramitació mitjançant la nova eina.

Share This Post