Inici » Àgora » Valor de referència i valor cadastral

Valor de referència i valor cadastral

Valor de referència i valor cadastral

Aquest 2022 la Direcció General del Cadastre, en base a la Llei 11/2021, Llei 11/2021 de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau, ha introduït un concepte nou sobre el valor dels béns immobles urbans i rústics, el valor de referència . Es tracta d’un valor més proper al valor de mercat que el tradicional valor cadastral .

Sense aprofundir en aspectes tècnics, podem dir que el valor de referència s’obté per contribucions procedents d’actes notarials i registrals per compravenda d’aquests béns, per això el valor del bé s’acosta més a la realitat del mercat, i serà el que serveixi de base imposable per a l’obtenció de la base liquidadors dels Impostos subjectes a Actes Jurídics Documentats (AJD), a l’impost sobre patrimoni (IP), impostos de transmissions patrimonials (ITP) i l’impost sobre successions i donacions (ISyD), entre d’altres, sempre que aquest sigui més gran al valor declarat pel contribuent. Mentre que el valor cadastral, com fins ara, és una dada administrativa i és la més gran entre el valor del mercat i de la transmissió, i serveix de base per al càlcul de l’impost sobre béns immobles (IBI).

El coeficient de referència al mercat de valors cadastrals continua sent de 0,5. I per al 2022 el factor de minoració perquè els valors de referència no superin els valors de mercat s’ha establert a 0,9 (Valor de mercat = Valor real /0,9). Desapareix el fins ara anomenat “valor real” com a valor de mercat i que servia de base imposable per al càlcul d’aquests impostos, ha estat substituït per aquest valor de referència.

Des de principis de 2022 ja deuen estar publicats els valors de referència de tots els béns immobles, excepte dels béns immobles rústics que contenen edificacions o de cultius especials que encara estan per integrar.

El valor de referència no és una dada protegida i es poden consultar des dels Mapes de valors rústics . Es calcula com una dada objectiva a partir de valors reals de la zona i individualitzat per a cada parcel·la en base a uns coeficients en base a la realitat immobiliària de cada immoble al cadastre (tipus de cultiu, pendent, …)

La disconformitat amb aquest valor de referència per part del titular cadastral no es pot impugnar directament davant de la Direcció General del Cadastre quan el titular cadastral considera que no és un valor adequat. Només pot ser impugnat, davant de les conselleries encarregada de la gestió tributària, quan ha estat utilitzat en el càlcul de la base imposable dels impostos que afecten aquest immoble (AJD, ITP, ISyD…), en aquest cas l’administració tributària en fa una consulta la DG Cadastre i una vegada estudiades les al·legacions del contribuent i les proves aportades, si s’estima que és adequat, es corregeix o verifica el valor de referència.

Si per a un bé determinat no hi ha un valor de referència assignat, s’està obligat a tributar pel valor de mercat que ha de coincidir amb el valor d’escriptura.

Documentació relacionada

Al següent enllaç pots consultar tot allò relacionat amb aquest nou VALOR DE REFERÈNCIA: https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx

 

 

Share This Post