Inici » Àgora » Quarta convocatòria de projectes innovadors AEI-Agri en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) 2014-2022

Quarta convocatòria de projectes innovadors AEI-Agri en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) 2014-2022

Quarta convocatòria de projectes innovadors AEI-Agri en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) 2014-2022

El Ministeri té previst publicar la quarta convocatòria d’ajuts a projectes innovadors a executar per grups operatius supraautonòmics properament. No podem concretar dates, perquè ara mateix està en tramitació per aprovar-lo.

És una de les actuacions previstes al Perte Agroalimentari https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-02/PERTE_Agroalimentario_memoria_08022022.pdf , que a la seva pàgina 53 diu “5.2.2 Projectes innovadors AEI-Agri Cuar convocatòria de projectes innovadors AEI-Agri en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) 2014-2022 per donar suport a la transformació digital del sector agroalimentari. El primer trimestre del 2022, el MAPA té previst fer una quarta convocatòria d’ajudes per a l’execució de projectes d’innovació per grups operatius d’àmbit supraautonòmic de la iniciativa AEI-Agri. En aquesta convocatòria, els projectes estaran orientats a promoure l’eficiència en l’ús dels recursos, en particular l’agricultura de precisió i intel·ligent, la innovació, la digitalització i la modernització de la maquinària i els equips de producció; així com donar suport a les cadenes de distribució curtes i l’ús de les energies renovables i l’economia circular al sector agroalimentari. El pressupost assignat a aquesta convocatòria és de 12,2 milions d’euros procedents íntegrament de la dotació addicional FEADER de l’Instrument de Recuperació Europeu (EU-Next Generation) per al programa nacional de desenvolupament rural.”

Es recorda que recentment shan modificat les bases reguladores que seran aplicables. La modificació de bases reguladores a través del Reial decret 1103/2021, de 14 de desembre, suposa canvis importants quant als requisits a complir l’agrupació de beneficiaris i altres que tenen repercussions en la forma de configurar els grups operatius i per tant el pressupost associat als projectes per als quals se sol·liciti  l’ajuda.

En línies generals:

– S’amplia l’àmbit d’aplicació dels ajuts a projectes de GO de l’AEI-Agri per a la recuperació econòmica resilient, sostenible i digital del sector agrícola i les zones rurals, després de la crisi del Covid 19 i permet el finançament amb fons Next Generation UE procedents de l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea.
– S’estableixen nous requisits per a l’agrupació sol·licitant:

o El REPRESENTANT serà entitat sense ànim de lucre i privada.
o Els ens de CCAA només poden ser subcontractats, no beneficiaris.

– Noves despeses subvencionables: Despeses de personal de l’agrupació per a tasques de divulgació i despeses de preparació de projecte (com les despeses de l’agent d’innovació o estudis previs i de mercat, necessàries per a la redacció del projecte quan s’hagi executat en els 6 mesos anteriors a la publicació de la convocatòria a BOE).
– Es modifiquen alguns límits sobre els blocs de despesa:
o Hi ha límit superior al bloc de despeses d’execució (abans era del 75%)
o El límit de subcontractació passa del 40% al 70%.
– Moderació de costos per a totes les despeses sense límit de quantia (Abans es demanava només per a subcontractacions superiors a 15.000 € (sense iva). Serà necessari presentar mínim 3 ofertes comparables. Si no existeix al mercat cal justificar-ho. S’exceptuen despeses de personal propi i les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció.
– Modificacions de projectes: nova definició de modificació ordinària i substancial. El termini per a la seva presentació s’establirà a la convocatòria, no a BBRR.
– Majors exigències a la sol·licitud de pagament, entre d’altres, compte bancari únic per a la realització d’operacions financeres (ingressos i despeses) vinculades a l’execució de les actuacions aprovades de cadascun dels membres beneficiaris.

En concret, l’apartat 3 b) de l’article 4 sobre requisits dels sol·licitants estableix que b) “No podran formar part de l’agrupació de beneficiaris les comunitats autònomes ni els organismes i entitats que en depenen. Tampoc podran formar part de l’agrupació de beneficiaris aquelles entitats del sector públic en què la participació autonòmica, sense ser majoritària, sigui superior a la d’altres administracions, tot això sense perjudici que aquestes entitats formin part del grup operatiu i exerceixin una activitat rellevant en la preparació i/o execució del projecte innovador. Podran ser subcontractats per l’agrupació de beneficiaris o qualsevol de les entitats que la integrin.”

Això implica que entitats com ara universitats, consorcis o centres tecnològics o de recerca públics, així com empreses públiques que formen part del sector públic autonòmic no podrien formar part de l’agrupació de beneficiaris. No impedeix que formin part del grup operatiu que executarà el projecte, només que la seva participació en aquest haurà de ser com a membre subcontractat per l’agrupació de sol·licitants.

Això és especialment important per a grups operatius que ja s’haguessin presentat en convocatòries passades i que no haguessin resultat beneficiàries que tinguin la intenció de tornar a sol·licitar els ajuts perquè s’hauran de reconfigurar com a grup operatiu i reprogramar l’execució del projecte en si i el pressupost.

Per tant aquesta quarta convocatòria anirà dirigida a un tipus molt concret de grup operatiu, en què el representant de l’agrupació beneficiària (interlocutor amb l’Administració), haurà de ser una entitat sense ànim de lucre i en què, a més, les entitats pertanyents a les administracions autonòmiques només hi podran anar com a membres subcontractats. S’ha incrementat el límit de subcontractació del 40% al 70%, perquè tinguen cabuda si és el cas totes les subcontractacions d’entitats importants per a l’execució del projecte.

Esperem que malgrat aquestes noves condicions se segueixin creant aliances entre els diferents actors per continuar participant en els projectes de grups operatius com s’ha fet fins ara encara que la modalitat de participació en el grup sigui diferent.

S’organitzarà una jornada informativa per a sol·licitants del que s’informarà al moment oportú.

Share This Post