Inici » Àgora » Aprovat el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis

Aprovat el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis

Aprovat el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis

Publicat el Reial decret 390/2021, que aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i deroga el Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril.

Nova regulació del procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis. Estableix la metodologia de càlcul i actualitza obligacions de promotors i propietaris pel que fa a les característiques tècniques dels edificis en matèria de certificació energètica.

Àmbit d’aplicació

Aquest procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis amplia el nombre d’edificis que han de disposar de la certificació. D’aquesta manera aquest Reial decret és aplicable a:

1.      ​ Edificis de nova construcció.

2.      Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.

3.      Edificis o parts d’edificis pertanyents o ocupats per una administració pública, amb una superfície útil total superior a 250 m²

4.      Edificis o parts d’edificis en els quals es realitzin reformes o ampliacions que compleixin algun dels següents suposats:

–         Substitució, instal·lació o renovació de les instal·lacions tèrmiques tal que necessiti la realització o modificació d’un projecte d’instal·lacions tèrmiques, d’acord amb el que s’estableix en l’article 15 del RITE.

–         Intervenció en més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici.

–         Ampliació en la qual s’incrementi més d’un 10% la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d’ús sobre les quals s’intervingui, quan la superfície útil total ampliada superi els 50 m²

5.      Edificis o parts d’edificis amb una superfície útil total superior a 500 m² i destinats a un ús administratiu, sanitari comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, esportiu, de culte o de la restauració

6.      Edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l’Edifici​

 

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació:

·        ​ Edificis protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de l’eficiència energètica alterés de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l’autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables.

·        Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.

·        Edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts d’aquests, de baixa demanda energètica.

·        Edificis independents, és a dir, que no estiguin en contacte amb altres edificis i amb una superfície útil total inferior a 50 m².

·        Edificis que es comprin per a la seva demolició o per a la realització de les reformes definides en l’apartat d) de l’article 3.1. ​

 

Entrada en vigor

Aquest Reial decret entra en vigor el 3 de juny de 2021 i deroga el  Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.​​

 

Els Enginyers Agrònoms som tècnics competents per subscriure els CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA , per estar en possessió d’una titulació acadèmica i professional habilitant per a la redacció de projectes d’edificació, per a la direcció d’obres i direcció d’execució d’obres d’edificació, segons el que estableix en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Share This Post