Inici » Àgora » El llibre blanc del BIM

El llibre blanc del BIM

El llibre blanc del BIM

Publicació del Llibre blanc del BIM sobre la definició estratègica d’implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya.

El Llibre blanc pren com a referència els continguts que han estat desenvolupats per la Comissió Construïm el Futur (CCF) de l’ITeC durant el període 2015-2017, en la qual s’ha elaborat una proposta de camí de transició cap al BIM.

Aplicació dels continguts del document

Aquest document pretén esdevenir un orientació sobre les principals accions que cal dur a terme a l’hora d’implantar el BIM a nivell de la Generalitat de Catalunya. En cap cas es tracta d’un document reglamentari, sinó una orientació estratègica i d’accions que es considera necessari dur a terme. El contingut convé que sigui assimilat per cadascun dels departaments i organismes, adaptant-lo a la seva realitat i característiques pròpies: activitat, gestió, recursos humans, recursos materials. D’aquesta manera es podrà reforçar algunes de les accions proposades o, fins i tot, obviar aquelles que es pugui considerar que ja s’han assolit prèviament a aquest document.

Estructura del document

Document Llibre blanc del BIM en format PDF 

Aquest document s’estructura en els apartats següents:

Estat actual

A l’hora d’analitzar l’estratègia d’implementació del BIM a les administracions públiques, prenent com a referència la Generalitat de Catalunya, s’ha procedit a fer una consulta via enquesta a diferents perfils de persones pertanyents als
seus departaments i organismes per tal d’observar el punt de partida. Una part de l’enquesta ha estat dedicada a fer una prospecció del coneixement del BIM que manifesten tenir els enquestats, així com la percepció que en tenen.

En una altra part s’han intentat extreure les oportunitats de millora que s’albiren i els objectius pretesos de la implementació del BIM.

Identificació dels potencials de millora en l’eficiència i l’estalvi

A partir de la consulta via enquesta s’han detectat els objectius perseguits amb la implementació del BIM. Aquests són de tipus general per a l’Administració, i d’altres específics per a fases concretes de l’activitat en les diverses fases a
les quals se sotmet qualsevol nou actiu. S’han analitzat tres grans conceptes: la Normativa, els Processos i la Tecnologia.

Fixació d’objectius generals i específics

S’estableixen els objectius a assolir d’acord amb els eixos temàtics

1. Institucional.
2. Difusió i sensibilització interna.
3. Legislació.
4. Àmbit de processos.
5. Àmbit tècnic.
6. Formació.
7. Efecte tractor.

Determinació d’accions per a l’assoliment d’objectius

L’assoliment dels objectius plantejats passa per la realització d’accions concretes que tenen, tanmateix, un objectiu directe, uns actors i receptors, una planificació temporal i uns mitjans/recursos que la fan viable. Aquestes accions es planifiquen amb una visió conjunta i coherent, establint una planificació temporal. El Llibre blanc pretén donar les recomanacions sobre aquestes accions i facilitar la determinació dels responsables de dissenyar-les, preparar-les, executar-les i avaluar-les.
Determinació de procediments d’avaluació i millora per a una futura definició dels indicadors

Per a una efectiva assimilació dels nous modes d’actuació i de les eines necessàries per dur-los a terme, s’estableix una metodologia que permet avaluar el nivell d’implantació, de manera que pugui ser observada en un context internacional i permeti situar els esforços de l’Administració catalana en el context global.

Es planteja la necessitat de conèixer quin és el punt de partida inicial, abans de fer cap acció, de manera que es faci palès i objectiu els avenços aconseguits. D’acord amb l’anàlisi dels resultats obtinguts, es proposa la posada en marxa  d’instruments o processos que afavoreixen la millora contínua.

Establiment del programa d’implementació

El programa d’implementació, cal observar-lo a dos nivells. Un primer nivell, que recull globalment els eixos temàtics en què
s’estructuren les accions a dur a terme. Un segon nivell, que s’ocupa de les accions específiques. El programa d’implementació és una recomanació de l’ordre i ritme en què convé dur a terme les accions, que s’ha d’entendre
flexible pel que fa a la seva aplicació en cada departament o organisme, garantint sempre la coordinació entre els dos sistemes coexistents durant l’etapa de transició. Es tracta de flexibilitzar raonablement la planificació de manera que es permeti l’assoliment d’objectius per part de tots els implicats, sense que això pertorbi els objectius genèrics que cal assolir conjuntament per tota l’Administració i el normal desenvolupament de les seves funcions.

Font:  Web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Share This Post