Inici » Àgora » Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari

Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari

Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari

Se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari.

Termini d’informació pública: del 7 al 23 d’octubre de 2014, ambdós inclosos

Se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari.
Les persones interessades poden examinar-lo i formular-hi al·legacions durant un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6721 – 06/10/2014).

Termini d’informació pública: del 7 al 23 d’octubre de 2014, ambdós inclosos

Us agrairem, que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments al Col·legi, mitjançant el correu: agronoms@agronoms.cat

Documents relacionats amb l’expedient:

Text de l’Avantprojecte de llei
Memòria general del Projecte
Justificació de la necessitat de la disposició i adequació d’aquesta als fins que es persegueixen; marc normatiu; relació de disposicions afectades pel projecte de disposició i taula de vigència i derogacions resultants; competència de la Generalitat sobre la matèria; relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar tràmit d’audiència, i procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública.
Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades
Informe d’impacte pressupostari; informe d’impacte econòmic i social; informe d’impacte normatiu, i informe d’impacte de gènere.
Informe sobre simplificació i perspectiva d’igualtat de gènere
Informe d’impacte pressupostari
Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica
Informe de l’Institut Català de les Dones
Valoració de l’Informe de l’Institut Català de les Dones
Informe del Departament d’Economia i Coneixement

Informació relacionada

Share This Post