Inici » Àgora » El Govern aprova un Reial decret per millorar la seguretat a preses i embassaments

El Govern aprova un Reial decret per millorar la seguretat a preses i embassaments

El Govern aprova un Reial decret per millorar la seguretat a preses i embassaments
  • Estableix les exigències mínimes de seguretat per a preses i embassaments, graduant-los per grandària i pels danys potencials que puguin ocasionar aigües avall

  • El nou reglament acaba amb la doble normativa vigent fins al moment

  • A més, determina els estudis, comprovacions i actuacions que el titular ha d’efectuar en cadascuna de les fases de vida de la presa

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), ha aprovat el Reial decret pel qual s’aproven les normes tècniques de seguretat per a les preses i els seus embassaments. Aquest document estableix les exigències mínimes de seguretat per a preses i embassaments, graduant-les per grandària i pels danys potencials que puguin ocasionar aigües avall. A més, determina els estudis, comprovacions i actuacions que el titular ha d’emplenar en cadascuna de les fases de vida de la presa.

El text estableix tres noves Normes Tècniques de Seguretat. Una relativa a la classificació de preses i embassaments, i l’elaboració i implantació dels seus plans d’emergència. Una altra determina els requisits exigibles per al projecte, construcció i posada en càrrega de les preses i l’ompliment dels embassaments. Aquesta norma serà obligatòria a partir de l’entrada en vigor del Reial decret per a la redacció de nous projectes i servirà de marc de referència obligatori per a les preses en explotació, al costat de l’historial de comportament d’aquestes.

I, finalment, una norma sobre explotació, revisions de seguretat i posada fora de servei de les preses, que obliga al fet que totes aquestes infraestructures disposin del preceptiu manual de “Normes d’Explotació”.

D’aquesta manera es dóna compliment a l’article 364 de l’anterior Reial decret en el qual s’aprovava el Reglament del Domini Públic Hidràulic que estableix la necessitat que les Normes Tècniques de Seguretat siguin aprovades per Reial decret.

PRINCIPALS NOVETATS

El Reial decret aprovat aquest dimarts acaba amb la doble normativa que existia fins al moment. Una Instrucció de 1967 regulava la construcció i explotació de les grans preses particulars. D’altra banda, un Reglament Tècnic de 1996 establia els paràmetres de seguretat de les preses estatals. D’aquesta manera, s’unifica tota la normativa en vigor i posa fi a la situació de transitorietat en la qual coexistien els anteriors reglaments, que imposaven diferents exigències i requisits de seguretat.

De la mateixa manera, a partir d’ara la norma s’aplicarà tant a les preses catalogades com grans (les d’una altura major de 15 metres o les que tenen entre 10 i 15 metres però emmagatzemen més de 1hm3 d’aigua) com a les que, malgrat no ser grans preses, han estat categoritzades com A o B. És a dir, aquelles el trencament o el funcionament del qual incorrecte pogués afectar greument nuclis urbans o serveis essencials, i també aquelles susceptibles d’ocasionar danys materials o ambientals importants.

Les tres noves normes abasten tots els requisits de seguretat que requereixen les preses en totes les fases de la seva vida, la qual cosa implica que els titulars de les preses tindran un catàleg complet de pautes a seguir per a garantir la seguretat de la presa no sols durant els primers temps d’explotació, sinó, en el cas de preses vinculades a l’aprofitament hidroelèctric, durant la vigència de la concessió i també en el moment el que es reverteixi a l’administració, una vegada extingit el període d’operativitat.

NOUS REQUISITS DE SEGURETAT

El control de tots els requisits de seguretat serà gestionat per l’Administració competent en matèria de seguretat de preses i embassaments.

D’una banda, es reforçarà el paper i s’ampliaran les competències del Comitè d’Implantació dels Plans d’Emergència de Preses. Els embassaments i preses de Categories A o B hauran de comptar amb el seu propi Pla d’Emergència. També s’obre la porta a l’ús de sistema d’avisos a la població més moderns i igual d’eficaces que les sirenes que es venien usant fins avui.

S’impulsarà la vigilància de les preses en explotació, a través de revisions periòdiques de seguretat per part d’equips independents del titular i dels diferents plans d’inspecció i manteniment vigents.

Totes aquestes revisions hauran de quedar documentes i arxivades perquè puguin ser consultades per les Administracions competents en matèria de seguretat de preses.

En una segona fase, s’aprovaran mitjançant un altre Reial decret, les Normes Tècniques de Seguretat relatives a les Basses.

Font: MITECO

Enllaç

Share This Post