Inici » Àgora » ELS PRODUCTES RECICLATS I LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE: innovació en el desenvolupament de productes

ELS PRODUCTES RECICLATS I LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE: innovació en el desenvolupament de productes

ELS PRODUCTES RECICLATS I LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE: innovació en el desenvolupament de productes

Autora: Verònica Kuchinow Tudury

La construcció sostenible s’està convertint en la clau per al futur de la construcció; i els productes reciclats una eina més d’aquesta nova etapa en la construcció que agrupa esforços en els sistemes de tractament de residus i desenvolupament d’un teixit industrial especialitzat.

Els pròxims anys seran decisius per al desenvolupament del mercat del producte reciclat,  per al sector de la construcció i aquest dependrà, entre d’altres factors, de la capacitat de la indústria per oferir més i millors productes reciclats que tinguin possibilitats reals de competir amb productes convencionals en prestacions, qualitat i preu.

L’ impacte ambiental del sector de la construcció, tant a nivell directe com  indirecte, és considerable.

Estimacions fiables consideren que es destinen a aquest sector el 60% de les extraccions de matèria primera i que el 50% de les emissions de CO2 són degudes a activitats relacionades amb ell. I no s’ha d’oblidar que la generació de residus de construcció i demolició supera 1 tona/habitant/any, de la que actualment només es recicla menys del 4%.

La tendència dels últims anys és la de reduir aquest impacte des dels sistemes constructius, els materials utilitzats i sobre tot, des del concepte de la construcció en el seu entorn, el que se’n diu CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE. 

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

“Construcció sostenible” és un terme molt ampli però que, en termes generals, inclou una sèrie de criteris bàsics que permeten fixar objectius i que sigui possible analitzar-los i mesurar-los al llarg de tota la vida útil de les construccions:

– Correcta integració en el medi físic (mínim impacte, màxima conservació).

– Adequada selecció de materials (sostenibles)

 • Reutilitzats
 • Reciclats post consum 
 • Reciclats pre consum (post industrial)
 • Conserven recursos naturals 
 • Eviten emissions de contaminants 
 • Estalvien aigua i energia
   

– Gestió eficient de l’aigua i energia 

 • Millora aïllament, ventilació natural, etc 
 • Utilització d’energies renovables 
 • Reducció del consum de l’aigua…

– Planificació i control de la generació de residus 

 • Reducció en origen i foment del reciclatge a l’obra
 • Criteris de projecte que facilitin desmuntatge i separació selectiva durant la rehabilitació i demolició

– Creació d’atmosfera interior saludable

 • Utilització de materials amb baixes emissions tòxiques 
 • Disminució de sorolls i olors 
 • Ventilació…

Tots aquests criteris van encaminats, a més a més, a una reducció dels costos i a un augment de l’eficiència qualitat/cost.

ELS PRODUCTES RECICLATS

Per a la política de gestió de residus, la prevenció en origen és la prioritat. De totes formes, com és impossible evitar-ho en la seva totalitat, la reutilització, reciclatge o qualsevol altre forma de valorització (regeneració, valorització energètica, etc.) són la solució abans que qualsevol abocament en dipòsit per molt controlat que sigui.

El sector de la construcció és capaç de participar activament en la consecució d’aquest objectiu, primer limitant la seva pròpia generació de residus y després utilitzant materials sostenibles com els llistats abans.

Els materials reciclats juguen un paper molt important en aquest joc i no només per ser un sistema de gestió correcta de residus si no que a més, permeten comunicar que és possible fer productes atractius, de qualitat i bé de preu amb uns materials que, en principi, no tenen ús.

L’objectiu és aquest: transformar el que uns llencen en productes comercialment viables i que sigui el mercat la locomotora del tren del reciclatge.

El mercat dels productes reciclats no és actualment molt gran però en té de productes que cobreixen gairebé totes les aplicacions:

La transformació d’aquests residus en productes destinats al sector de la construcció és una oportunitat tant per a la indústria com per al propi sector, que pot contribuir de forma conjunta a tancar el cicle dels materials al final de la seva vida útil.

El desenvolupament de nous productes és un desafiament a l’hora de portar a terme projectes transversals de I+D+I en els que han de intervenir agents de tots els sectors implicats: el generador del residu, el recuperador que el transforma, la indústria que l’utilitzarà com a matèria primera, el dissenyador, el distribuïdor y la constructora que finalment compra el material. D’aquesta manera s’assegura que el producte reciclat fabricat té mercat i compleix amb els requeriments dels productors i usuaris. 

No hi ha residu que no es pugui reciclar, tot és qüestió de que hi tingui mercat.


El reciclatge té realment sentit quan es parla a nivell local: que consumim productes reciclats fabricats amb residus generats per nosaltres mateixos en indústries del voltant.

És important impulsar el consum de materials reciclats com a eina per tancar el cicle dels materials. D’aquesta manera, a més, s’aconsegueix un altre objectiu: esperonar la indústria local.

La innovació en processos i materials com a eina de desenvolupament industrial

Tot sigui dit, el mercat dels productes reciclats és un mercat molt jove que juga amb importants barreres que de mica en mica s’estan trencant, però que encara queda camí:

– desconeixença
– manca de confiança
– mercat molt conservador, reaci als canvis 

Un element clau per trencar aquestes barreres són les certificacions de productes (eco-etiquetes).

En aquesta línia n’hi ha vàries que s’adapten bé a les particularitats dels productes reciclats, com ara el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental .

El marc legal comença també a impulsar el consum de productes reciclats en el sector de la construcció com és el cas del Decret 21/2006 d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya, que atorga en un concurs d’obres, punts al ús de productes que disposin d’ecoetiquetes que demostrin la seva bondat ambiental. 

En resum, els pròxims anys seran decisius per al desenvolupament del mercat del producte reciclat per al sector de la construcció i aquest dependrà, entre d’altres factors, de la capacitat de la indústria per oferir més i millors productes reciclats que tinguin possibilitats reals de competir amb productes convencionals en prestacions, qualitat i preu.

Exemples de nous desenvolupaments de productes fabricats amb residus: 

         

La construcció sostenible s’està convertint en la clau per al futur de la construcció; i els productes reciclats una eina més d’aquesta nova etapa en la construcció que agrupa esforços en els sistemes de tractament de residus i desenvolupament d’un teixit industrial especialitzat.

Share This Post