Inici » Àgora » Mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya (Llei 9/2023)

Mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya (Llei 9/2023)

Mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya (Llei 9/2023)

Objecte

Aquesta llei té per objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, i també complementar el Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, perquè les administracions competents en el servei d’abastament d’aigua puguin, d’una banda, aprofitar els recursos hídrics de tot el territori català i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l’aigua, en especial, l’abastament domiciliari d’aigua apta per al consum humà, i, de l’altra, planificar les inversions urgents i habilitar-ne l’execució pel tràmit d’emergència.

Accions subvencionables

Tipologies d’actuacions per a executar pel procediment d’emergència

1. Millorament de la garantia per mitjà de la intensificació del control del recurs i de la demanda

a) Construcció, rehabilitació o millorament de punts de control, telecomandaments i comptadors.

b) Millorament o rehabilitació de les instal·lacions i els equipaments de la xarxa de control del sistema integral del cicle de l’aigua al territori (SICAT) de l’Agència Catalana de l’Aigua.

c) Intensificació de les activitats d’intervenció administrativa d’usos i abocaments.

d) Intensificació de l’operació de sistemes de telecontrol, anàlisi i previsió.

e) Intensificació del control de la qualitat de l’aigua als embassaments de regulació de xarxes d’abastament.

f) Intensificació del control de la qualitat de l’aigua i solució de problemes en rius i aqüífers.

g) Caracterització analítica de recursos hídrics susceptibles d’ésser potabilitzats. Intensificació del control de les captacions i del règim de cabals de manteniment per mitjà d’aforaments.

h) Implantació o millorament de sistemes de control i monitoratge de les captacions per a fer un seguiment millor de l’evolució dels nivells piezomètrics i els cabals extrets.

i) Models de previsió i millorament de la gestió dels recursos superficials i subterranis.

2. Millorament de la garantia de l’abastament per mitjà d’actuacions infraestructurals

a) Obres de millorament de la connectivitat de les xarxes d’abastament.

b) Obres o actuacions per a millorar o ampliar la qualitat del recurs hídric o dels processos de tractament de l’aigua.

c) Obres o actuacions per a obtenir o generar un nou recurs o millorar la disponibilitat del recurs existent, inclosa l’eliminació de nutrients.

d) Obres o actuacions de millorament de l’eficiència de les infraestructures de regadiu en sistemes d’usos compartits entre abastament i regadiu.

e) Obres o actuacions de reutilització amb caràcter estratègic que alliberen, d’una manera significativa, un recurs procedent de sistemes regulats per a xarxes d’abastament.

f) Obres o actuacions de gestió de sediments en els embassaments per a augmentar-ne la capacitat de regulació.

g) Obres o actuacions per a l’aprofitament dels volums dels embassaments per sota de les cotes de captació existents.

3. Emergència en l’abastament

a) Instal·lació de mecanismes automàtics de gestió de la demanda (reguladors de pressió).

b) Renovació de les xarxes de distribució d’aigua en mal estat per a reduir pèrdues d’aigua.

c) Obres o actuacions per a la recuperació de pous en desús.

d) Rehabilitació de dipòsits per a evitar pèrdues d’aigua.

e) Obres o actuacions per a sectoritzar les xarxes d’abastament d’aigua.

f) Construcció de nous punts alternatius d’abastament per a ús domèstic i infraestructures auxiliars.

g) Transport d’emergència d’aigua per a l’abastament.

h) Obres i actuacions associades a la substitució d’usos o de recursos.

i) Equips per a detectar fuites i fraus.

Normativa

 

Share This Post