Inici » Àgora » Noves mesures per als operadors professionals de vegetals. (ROPV)

Noves mesures per als operadors professionals de vegetals. (ROPV)

Noves mesures per als operadors professionals de vegetals. (ROPV)

Els operadors professionals registrats estan sotmesos a una sèrie d’obligacions recollides al Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, i ara també al recentment publicat Reial Decret 1054/2021, de 30 de novembre, pel qual s’estableixen i regulen el Registre d’operadors professionals de vegetals , les mesures que han de complir els operadors professionals autoritzats a expedir passaports fitosanitaris i les obligacions dels operadors professionals de material vegetal de reproducció, i es modifiquen diversos reials decrets en matèria d’agricultura.

El nou reial decret té per objecte simplificar i harmonitzar la normativa respecte a l’ordenació dels operadors professionals de material vegetal de reproducció, productes vegetals.

Es crea mitjançant aquest nou Reial decret el Registre d’operadors professionals de vegetals (ROPVEG), que unifica tots els registres anteriors, i se’n regula el funcionament al capítol II.

S’estableixen les condicions per a l’autorització prèvia al registre a ROPVEG dels productors de Material Vegetal de Reproducció (MVR), segons la seva tipologia, així com les obligacions d’aquests, conforme es recull al capítol III

S’estableixen les normes per a l’autorització per expedir el passaport fitosanitari i els requisits que han de complir els operadors professionals registrats, i pels autoritzats a expedir passaports fitosanitaris conforme es recull als capítols II, III i IV

Es recullen les disposicions relatives a les mesures de protecció del material vegetal que han de complir els operadors registrats i autoritzats a expedir passaports fitosanitaris conforme es recull al capítol V

Es determinen els controls oficials i altres activitats oficials dels operadors professionals autoritzats a expedir passaports fitosanitaris conforme es recull al capítol VI.

Aquests operadors seran objecte de control per part de l’autoritat competent en cada cas, per la qual cosa en aquest nou reial decret s’estableixen els organismes oficials responsables i les funcions corresponents en el marc de l’aplicació de la norma, i se’n fixa el procediment i abast de les inspeccions en origen.

Enllaços relacionats

1.   Reial decret 1054/2021, de 30 de novembre, pel qual s’estableixen i regulen el Registre d’operadors professionals de vegetals, les mesures que han de complir els operadors professionals autoritzats a expedir passaports fitosanitaris i les obligacions dels operadors professionals de material vegetal de reproducció, i es modifiquen diversos reials decrets en matèria d’agricultura. ( BOE núm. 300 de 16 de desembre de 2021)

2.   Informació del passaport fitosanitari al web del DACC

3.   PASSAPORT FITOSANITARI- OPERADORS PROFESSIONALS (MAPA)

Share This Post