Inici » Àgora » Noves obligacions sobre l’aplicació de dejeccions ramaderes en el marc de la Condicionalitat

Noves obligacions sobre l’aplicació de dejeccions ramaderes en el marc de la Condicionalitat

Noves obligacions sobre l’aplicació  de dejeccions ramaderes en el marc  de la Condicionalitat

El seu incompliment pot suposar una reducció de l’import dels ajuts a percebre durant el 2018

Amb la finalitat de reduir les emissions d’amoníac a l’atmosfera, mitjançant el Reial Decret 980/2017, s’han afegit en l’àmbit de la Condicionalitat dels ajuts de la PAC, dues obligacions noves respecte a la gestió de les dejeccions ramaderes:

* L’aplicació de purí a les parcel·les agràries NO es pot realitzar amb sistemes de vano o ventall, ni amb sistemes d’aspersió amb canó.

* Els fems sòlids, un cop aplicats, s’han d’incorporar al sòl en el menor interval de temps possible.

Entrada en vigor

Aquestes noves normes, incloses en l’àmbit de les Bones condicions agràries i mediambientals estan en vigor des de l’1 de gener de 2018 a nivell d’Estat Espanyol. No obstant això, el mateix Reial Decret permet establir excep­cions sempre i quan es faci de manera justificada.

Adaptació gradual

A Catalunya tenint en compte que aquest és el primer any d’aplicació d’aquestes obligacions i que la major part de les cisternes existents no disposen de sistemes d’aplicació de purins alternatius al vano o ventall, s’ha considerat convenient fa­cilitar una adaptació gradual de les explotacions als sistemes d’aplicació més efi­cients.

Excepcions per a l’any 2018 a Catalunya

Mitjançant Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, que estableix i regula la DUN 2018 s’han establert les següents excepcions per l’any 2018:

  • Aplicació de purí amb sistemes de vano o ventall es podrà realitzar:

—  per empreses de serveis fins a l’1 de novembre del 2018,

—  per a la resta d’aplicacions fins al 31 de desembre del 2018.

  • Incorporació fems sòlids en el menor interval de temps possible excep­te:

—  en sistemes de conreu de conservació,

—  sembra directa i mínim conreu,

—  prats i pastures ja implantats,

— cultius llenyosos amb coberta vegetal entre línies,

—  aplicacions en cobertora sobre cultius herbacis.

 

Podeu consultar més informació a l’apartat del web del DARP Gestió de dejecci­ons ramaderes / Condicionalitat i fertilització nitrogenada en explotacions rama­deres.

 

Share This Post