Inici » Àgora » Publicada la Llei de facilitació de l’activitat econòmica

Publicada la Llei de facilitació de l’activitat econòmica

Publicada la Llei de facilitació de l’activitat econòmica

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica (DOGC Núm. 8307 – 31.12.2020) que  té com a objectiu establir un marc regulador per a crear un entorn més favorable a l’activitat econòmica i facilitar la competència i la inversió, d’acord amb la normativa de procediment administratiu i el model català d’administració electrònica.

La finalitat d’aquesta llei és facilitar l’activitat econòmica en l’entorn digital. A aquest efecte, s’estableixen els principis, els criteris i els instruments aplicables a les administracions públiques de Catalunya per a fer possible una relació àgil i eficient, en un entorn digital, amb les persones que acompleixen o volen acomplir una activitat econòmica.

La norma inclou mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis de forma proactiva a les empreses un cop analitzades les dades aportades sense necessitat que ho sol·licitin; i estableix un nou model de relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l’estandarització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència.

La Llei -que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE)- és fruit d’un treball col·laboratiu del Departament d‘Empresa i Coneixement amb representants dels diferents agents econòmics implicats. Durant dos anys, en un procés liderat per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), s’han fet sessions de treball, comunitats de pràctiques, jornades, seminaris, i reunions tècniques amb organitzacions empresarials i sindicals, cambres de comerç, col·legis professionals, gremis, empresaris i autònoms, i amb representants del món local. (+Info)

Canvis importants en matèria d’activitats

Es deroguen les disposicions següents de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica:

a) Els títols I i II.

b) L’apartat 1 de l’article 21.

c) Les disposicions addicionals primera, segona, quarta, cinquena, sisena, setena i novena. d) Les disposicions transitòries primera i tercera.

e) Les disposicions finals primera, segona i tercera.

f) Els annexos I i II.

Es deroguen les lletres b, c i d de l’article 124 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, del 31 d’agost.

Entre d’altres, els aspectes més rellevant del nou text legislatiu son els següents:

  • Obligatorietat d’aportar a l’administració, el Certificat Tècnic acreditatiu del compliment dels requisits normatius (art. 32.1)
  • Es crea la figura de la persona autoritzada a efectes de tramitació (Disposició Addicional 2a)
  • Eliminació de l’obligatorietat de sol·licitar Informe de compatibilitat urbanística i permís d’abocament previ (si estan connectades al sistema públic de sanejament), per les activitats contingudes a l’Annex de la llei (Annex punt 3)
  • Ampliació respecte la Llei 16/2015 del quadre d’activitats
  • Modificació de la consideració de les activitats: Ja no Annex I o Annex II, sinó, Activitats amb Certificat Tècnic o Projecte + Certificat Tècnic
  • Les administracions passaran de gestionar formularis a gestionar dades (Only Once) amb una estandardització de les dades, l’identificador únic d’establiment, la tramitació unificada un sol cop de les dades aportades, i la proactivitat de l’administració, respecte dels serveis disponibles en cada moment.

Més informació

Share This Post