Inici » Àgora » ORDRE sobre la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

ORDRE sobre la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

ORDRE sobre la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

El passat 26 de gener de 2023, es va publicar al DOGC l’Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.

Aquesta normativa vol fomentar i impulsar l’ús dels àrids reciclats, desenvolupant l’article 147 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Així, l’Ordre estableix l’obligació de determinar, en els projectes de construcció d’obra pública i privada, l’ús d’àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos.

Àmbit d’aplicació: L’Ordre s’aplica als àrids reciclats obtinguts de residus de la construcció i la demolició que s’utilitzen en l’obra pública i privada executada a Catalunya.

Excepcions: L’Ordre també contempla supòsit d’excepció quan les característiques de l’obra no permetin l’ús d’aquest tipus de material, que el redactor del projecte haurà de justificar degudament en la memòria.

Documentació associada: Els àrids reciclats s’han de subministrar amb la documentació que acrediti que disposen del marcatge CE per als usos admesos en aquesta Ordre.

Projectes i obres en procés: La nova normativa no és aplicable als projectes en fase de pressupost, contractació o execució ni a les llicències d’obres que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor.

Documentació relacionada

Vídeo de la jornada de difusió de l’ITeC sobre la Nova Llei d’Àrids Reciclats

   

Share This Post