Inici » Àgora » DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA DE 2018 (CONVOCATÒRIA)

DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA DE 2018 (CONVOCATÒRIA)

DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA DE 2018 (CONVOCATÒRIA)

 

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Objecte

La declaració única agrària consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d’incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva, en base al SIGPAC, incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l’explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en diferents declaracions.

Beneficiaris

1- Han de fer la DUN els titulars d’explotacions agràries que vulguin efectuar els tràmits i les sol·licituds d’ajuts relacionades en l’annex 1.

2- Les entitats o agrupacions d’agricultors que no siguin titulars d’explotacions agràries i que han de realitzar algun dels tràmits o sol·licituds de l’annex 1.

3- Les persones titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola. La presentació de la DUN és opcional per als titulars següents:
-Les persones titulars d’explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.
-Les persones titulars d’explotacions agrícoles que estiguin inscrites en el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i que presentin la corresponent declaració anual de cultius.

4- En compliment de la normativa vigent en matèria de potencial vitícola, els titulars de parcel·les vitícoles amb drets de plantació concedits per convocatòries de drets de nova plantació de la Reserva, han de complir els compromisos adquirits de mantenir la titularitat del conreu objecte d’autorització per un període mínim de 10 anys.

Característiques

La DUN produeix efectes per a la concessió dels ajuts i les subvencions que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, sense que en cap cas no produeixi altres efectes jurídics, a excepció:

a) De la declaració obligatòria del blat de moro genèticament modificat, d’acord amb el que estableix el Decret 62/2015, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen mesures per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament, la Llei 9/2003, de 25 d’abril, del règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització dels organismes modificats genèticament, i el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, del règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització dels organismes modificats genèticament.

b) De la inscripció al Registre de titularitat compartida de les explotacions agràries.

Lloc de presentació

La DUN s’ha de presentar d’acord amb el procediment que preveu l’article 3 d’aquesta Ordre. Les sol·licituds, normalitzades s’han de presentar telemàticament utilitzant els mitjans que el DARP posa a tal efecte.

Termini de presentació

– La DUN es pot presentar des de l’1 de febrer i fins al 31 de desembre de 2018.

– Per als ajuts vinculats a la DUN i relacionats en l’annex 1 d’aquesta Ordre, cal presentar la sol·licitud corresponent en el moment de fer la DUN, dins els terminis establerts a la convocatòria respectiva de cada ajut. No es pot presentar cap sol·licitud per als ajuts de l’annex 1 sense l’aportació prèvia o simultània de la declaració de superfícies i/o la declaració dels censos ramaders corresponents. En el cas de les explotacions sotmeses als requisits de la condicionalitat per haver percebut la persona titular ajuts vitivinícoles als plans de reestructuració i reconversió descrits a l’annex 1, el termini serà l’establert per a la sol·licitud única a què es refereix l’apartat A) de l’annex 1 en l’Ordre de convocatòria corresponent.

– Per a les persones titulars d’explotacions agrícoles en l’àmbit de la producció primària que estan obligades a presentar la DUN d’acord amb el que estableix l’article 2.3, el termini és el que estableix la convocatòria dels ajuts a què fa referència l’apartat A) de l’annex 1 sobre la sol·licitud única.

– En cas de presentació de segones DUN dins els terminis establerts, quedarà sense efecte l’anterior declaració i/o sol·licitud.

– poden presentar modificacions de les declaracions de superfície que no impliquin noves sol·licituds ni renúncies d’ajuts durant el període que preveu la normativa comunitària reguladora dels ajuts. Aquestes modificacions s’han de presentar d’acord amb el procediment que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre.

– Si cal presentar la renúncia a la declaració o a algun ajut o tràmit inclòs en aquesta un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’ha de presentar un escrit específic de renúncia preferentment davant les oficines comarcals del DARP.

Normativa Regulació Declaració Única Agrària (DOGC núm. 7553 de 07.02.2018)

Observacions

La comunicació de renúncia al règim de petits agricultors, d’acord amb l’article 86 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, es farà a través de la DUN, de l’1 de febrer fins al 31 de maig.

 

Més informació a la web del DARP

Share This Post