Inici » Àgora » Publicat al BOE el nou Codi Estructural

Publicat al BOE el nou Codi Estructural

Publicat al BOE el nou Codi Estructural

Actualització del Codi Estructural. Estructures de formigó i acer

En data 10 d’agost, s’ha publicat al BOE el Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el nou Codi Estructural.

La norma, que entrarà en vigor el proper 10 de novembre, actualitza la reglamentació vigent relativa a les estructures de formigó i acer d’acord amb les novetats de caràcter tècnic i reglamentari en la matèria, i deroga:

• Instrucció de Formigó Estructural (EHE- 08), aprovada pel RD 1247/2008, de 18 de juliol,
• Instrucció d’Acer Estructural (EAE), aprovada pel RD 751/2011, de 27 de maig,
• Disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que estableix el RD

Nou Codi Estructural

 • El Codi Estructural, aprovat a través d’un reial decret, té per finalitat millorar la seguretat estructural i la seguretat en cas d’incendi, així com la protecció mediambiental i la utilització eficient dels recursos naturals.
 • Les principals novetats són la regulació de nous àmbits no contemplats fins ara i l’avaluació de la sostenibilitat de les estructures considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques que aporten els agents que participen en el seu projecte i execució.
 • A més, s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, s’incorporen els aspectes més rellevants de la normativa europea per al càlcul de les estructures i estableix recomanacions per a la utilització del formigó projectat estructural.

El nou marc reglamentari té per objecte definir les exigències que han de complir les estructures de formigó, les d’acer i les mixtes de formigó-acer per satisfer els requisits de seguretat estructural i seguretat en cas d’incendi, a més de la protecció de l’entorn i la utilització eficient de recursos naturals, proporcionant procediments que permeten demostrar el seu compliment amb suficients garanties tècniques.

El Codi Estructural consta de 4 Títols, relatius a I. Bases Generals, II. Estructures de formigó, III. Estructures d’acer i IV. Estructures mixtes, amb un total de 36 capítols. A més de 32 annexos que desenvolupen, en els primers 17, qüestions particulars de les estructures corresponents, i en els últims 15 els procediments de càlcul d’aquestes estructures.

Principals novetats del Codi Estructural

Les principals novetats que incorpora el Codi Estructural respecte de les anteriors Instruccions de formigó i acer, són les següents:

  • Regula nous àmbits que no contemplava la reglamentació fins ara en vigor, com ara:
   – La gestió de les estructures existents durant la seva vida útil.
   – Els sistemes de protecció, reparació i reforç d’estructures de formigó.
   – Les estructures realitzades amb acer inoxidable.
   – Les estructures mixtes de formigó i acer.
  • Avalua la sostenibilitat de les estructures considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques que aporten els agents que participen en el seu projecte i execució.

El Codi Estructural incorpora un model voluntari per a la propietat per avaluar la contribució a la sostenibilitat dels diferents agents que intervenen en l’estructura, com el projectista, el constructor i els fabricants de productes, considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques.

Els paràmetres utilitzats en el model inclouen les emissions de gasos d’efecte hivernacle, el reciclatge de materials, el consum d’energia o aigua, la utilització d’energies renovables, control d’emissions i sorolls, millora ambiental, etc., valorant el compromís d’aquests agents més enllà del mínim exigit per la legislació vigent.

  •  Substitueix les mencions a la Directiva 89/106 / CEE de Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres sobre els productes de construcció, que es contenien en la reglamentació vigent , per les del Reglament (UE) nº 305/2011 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106 / CEE del Consell.

La principal novetat és que desapareix el concepte d’idoneïtat a l’ús dels productes amb marcatge CE, i se substitueix per la presumpció de veracitat de la declaració de prestacions del producte per part de fabricant.

  • Incorpora els aspectes més rellevants de la normativa europea per al càlcul de les estructures, d’acord amb els procediments que estableixen els Eurocodis Estructurals.
  • Estableix recomanacions per a la utilització del formigó projectat estructural.

Aquest Codi s’aplicarà amb caràcter general a totes les obres de nova construcció, intervenció o deconstrucció, si escau, de les estructures existents, llevat de les excepcions recollides en l’articulat. Cal tenir en compte, però, que al romandre vigent el Codi Tècnic de l’Edificació, la seva aplicació seguirà sent vigent en tots els àmbits no coberts per aquest Codi Estructural, fent fins i tot referència a el CTE en diversos dels articles de el nou Codi. Per tant, els autors de projectes de l’àmbit de l’edificació continuaran emprant els Documents Bàsics de Seguretat Estructural per a les estructures de fusta, fàbrica o fonaments, a l’igual que per a la consideració de les accions. Sobre el cas concret de les accions, l’Article 2 estableix explícitament que,

Pel que fa a el requisit de seguretat en cas d’incendi en les estructures d’edificació, la resistència a foc dels diferents elements estructurals es definirà segons el que recull el Document Bàsic DB-SI de l’CTE.

Documentació relacionada

Share This Post