Inici » Àgora » Modificat el procediment de Certificació de l’Eficiència Energètica dels Edificis (CEE)

Modificat el procediment de Certificació de l’Eficiència Energètica dels Edificis (CEE)

Modificat el procediment de Certificació de l’Eficiència Energètica dels Edificis (CEE)

A principis del mes de juny de 2021 ha estat publicat el Reial Decret 390/2021 , d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, que deroga el Reial Decret 235/2013 que regula el procediment de certificació energètica d’edificis,  que estava en vigor fins el 3 de juny de 2021.

El motiu principal pel qual es modifica el RD 235/2013 consisteix en la seva adaptació a les obligacions derivades de la Directiva UE 2018/844 de el Parlament Europeu i de Consell. Una directiva que d’altra banda modifica a la 2010/31 / UE d’eficiència energètica dels edificis. També modifica a la 2012/27 / UE relativa a l’eficiència energètica en general

Des de l’1 de juny de 2013, la presentació o posada a disposició dels compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, segons correspongui, serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir d’aquesta data.

Ara, els requisits mínims d’eficiència energètica dels edificis o parts dels mateixos venen definits a la RD 390/2021, que pots descarregar a la fi de la notícia.

Com venim informant l’Enginyer Agrònom és tècnic competent

Reconegut pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, per a la redacció i signatura dels certificats d’eficiència energètica dels edificis (C EE)

Tècnic competent: tècnic que estigui en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de qualsevol dels projectes d’edificació o per a la direcció d’obres i direcció d’execució d’obres d’edificació, segons el que estableix la Llei 38 / 1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, o per a la subscripció de certificats d’eficiència energètica

Els edificis d’ús industrial i / o agrari sense ús residencial amb baixa demanda energètica segueixen estant exclosos de l’obligatorietat del Certificat d’EEE, de moment.

Els principals canvis que afecten la pròpia certificació d’edificis són:

Ampliació del parc edificatori que està obligat a disposar de CEE.

  • Estan obligats a disposar d’CEE els edificis amb una  superfície útil total superior a 500 m 2  i destinats a  ús administratiu, sanitari, comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, hostaler o esportiu.
  • Els edificis ocupats per l’administració pública, amb una superfície útil total superior a 250 m 2 , també tenen obligatorietat de realitzar el CEE, independentment de la freqüència i afluència de públic al mateix.
  • CEE Els immobles que hagin de passar la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) i que es vagin a rehabilitar mitjançant millores d’eficiència energètica, també tenen obligatorietat de realitzar el CEE.

Millora de procediments i actualització.

  • Obligatorietat de realitzar, al menys, una visita presencial a l’immoble  amb una antelació màxima de tres mesos abans de l’emissió del certificat.
  • Termini màxim d’un mes per a la presentació de l’CEE  davant l’òrgan competent, a comptar de la data d’emissió (si la comunitat autònoma no estableix un altre termini).

Validesa de l’informe CEE.

  • Es redueix de 10 a 5 anys la validesa de l’CEE només quan la qualificació energètica sigui G . En la resta dels casos (qualificacions de l’A a la F) es mantenen els 10 anys.

Aquest nou reial decret modifica , a més, apartats d’altres normatives:

  1. Modifica els arts. 5.1, 7.b), 8.1.b) i annex I de l’  RD 56/2016 , de 12 de febrer. (Auditories energètiques)
  2. Modifica l’apartat 31 de l’RD 178/2021, de 23 de març (nou RITE) per corregir un error de nomenclatura que podria donar lloc a problemes d’interpretació a l’hora d’aplicar-lo.

Inclou la necessària inspecció de les auditories energètiques realitzades per auditors interns.

Modifica el contingut del model de comunicació relatiu a la realització d’una auditoria energètica, incloent més detall en la informació de l’empresa, dels seus consums energètics, dels estalvis identificats i de les mesures implementades com a resultat de les auditories energètiques realitzades prèviament.

3.Transposa parcialment la Directiva (UE) 2018/844, de 30 de maig.

 Documentació relacionada

Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. (BOE núm 131 de 2 de juny de 2021) 

Share This Post