Inici » Àgora » Nou Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries

Nou Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries

Nou Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries

Entrada en vigor el  2 de gener de 2022

Publicat el Nou Reglament que estableix les condicions tècniques que han de complir les instal·lacions d’equips a pressió a fi de garantir la seguretat de les persones i els béns, així com la protecció de l’entorn substituint l’actual  Reial Decret 2060/2008 , de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

La present normativa constitueix una norma reglamentària de seguretat industrial i s’aprova en exercici de les competències que en matèria de seguretat industrial té atribuïdes l’Administració General de l’Estat a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència per determinar les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes en matèria d’indústria, conforme ha declarat reiteradament la jurisprudència constitucional.

DEROGA, amb efectes de el 2 de gener de 2022, el Reglament aprovat per Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, (Ref. BOE-A-2009-1964 )

Documentació relacionada

 

 

 

Share This Post