Inici » Àgora » Publicada la convocatòria d’ajuts a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari (PERTE Agroalimentari)

Publicada la convocatòria d’ajuts a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari (PERTE Agroalimentari)

Publicada la convocatòria d’ajuts a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari (PERTE Agroalimentari)

Ordre del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per la qual es modifiquen les bases reguladores i s’estableix la convocatòria per al 2023 d’ajuts a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) Agroalimentari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Beneficiaris

Agrupacions sense personalitat jurídica organitzades al voltant del sector de la indústria agroalimentària, constituïda per societats mercantils privades, societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT) amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, que desenvolupin alguna de les activitats següents (annex II bases reguladores), i formin part de la cadena d’elaboració, manipulació o transformació d’un o diversos productes agroalimentaris:

– Activitats d’elaboració, producció o transformació d’aliments, així com la fabricació de begudes i la indústria del tabac enquadrades dins la secció C Divisions 10, 11 i 12 de CNAE 2009.

– Activitats desenvolupades en l’àmbit de la indústria agroalimentària consistents, entre d’altres, en el calibratge, classificació, manipulació, transformació, conservació i envasament de productes alimentaris que, malgrat implicar una activitat industrial, no estiguin incloses a les CNAE 2009 del punt anterior.

– Altres activitats no enquadrades en els punts anteriors, però que siguin ineludibles en els processos industrials a l’àmbit agroalimentari, o per realitzar les activitats necessàries del projecte, o formin part de la cadena de valor de la indústria agroalimentària. No podran ser elegibles les activitats desenvolupades per operadors logístics, les realitzades pel sector de la distribució, així com les corresponents al sector primari o del canal d’Hotels, Restaurants i Cafeteries (canal HORECA).

Les agrupacions hauran d’estar constituïdes per un mínim de quatre entitats jurídiques diferenciades, almenys una gran empresa, i un mínim de 3 pimes. Alternativament també seran vàlides les agrupacions constituïdes únicament per Pimes sempre que dues siguin mitjanes empreses. Així mateix, l’agrupació haurà de tenir implantació en un àmbit geogràfic que abasti almenys dues comunitats autònomes.

Activitats subvencionables

Projectes tractors amb pressupost finançable mínim de 10 milions d’euros, integrats per diferents projectes primaris estructurats al voltant d’un mínim de dos dels tres blocs següents: competitivitat, sostenibilitat i traçabilitat i seguretat alimentària, un dels quals ha de ser el de traçabilitat i seguretat alimentària (que consisteix en almenys un Pla Integral de Traçabilitat i Seguretat Alimentària, PITSA)

A cadascun dels blocs s’especifica quines actuacions s’han de dur a terme de forma obligatòria i de forma voluntària, així com si requereix que es desenvolupin en cooperació o de manera individual per algun dels membres de l’agrupació, explicades amb més detall a lannex III de les bases reguladores. Cada projecte primari s’haurà d’enquadrar en alguna de les línies d’actuació:

– Línia de recerca, desenvolupament i innovació: projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i projectes dinnovació en matèria dorganització i processos.

– Línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica: projectes amb inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient, i en mesures d’estalvi energètic o energies renovables.

Es consideraran exclosos els projectes primaris que incompleixin el principi de “no causar un perjudici significatiu” (DNSH), descrit a l’art. 15 de l’ordre de bases reguladores.

Seran finançables les inversions i despeses realitzades des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud i fins al 30 de juny de 2025.

Ajuts

En la sol·licitud, les entitats podran seleccionar si sol·liciten ajut en la modalitat de subvenció, de préstec reemborsable o d’una combinació de tots dos.

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat del sector públic, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comprèn del 23 de gener al 28 de febrer del 2023, per mitjà de la seu electrònica del Ministeri. Memòries disponibles als Annexos de la convocatòria de 2023.

L’agrupació sol·licitant ha de presentar la sol·licitud d’ajut abans de l’inici dels treballs del projecte tractor.

Més informació

– Modificació bases reguladores i convocatòria 2023: Ordre ICT/1307/2022, de 22 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre ICT/738/2022, de 28 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de ajudes a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica Agroalimentari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’efectua la convocatòria corresponent a l’any 2023, mitjançant tramitació anticipada  (BOE de 29/12/2022)

– Bases reguladores: Ordre ICT/738/2022, de 28 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica Agroalimentari, a el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència  (BOE de 01/08/2022).

Enllaços relacionats

     

Share This Post