Inici » Àgora » Publicada modificació del Codi tècnic de l’edificació

Publicada modificació del Codi tècnic de l’edificació

Publicada modificació del Codi tècnic de l’edificació

Al BOE del 15 de juny de 2022, apareix publicat el Reial decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Es realitza aquesta modificació del CTE per adaptar-lo a allò que disposa la Directiva (UE) 2018/844 que modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l’ eficiència energètica, establint les condicions de les infraestructures mínimes necessàries per a la recàrrega intel·ligent dels vehicles elèctrics als aparcaments dels edificis i modificant la Instrucció tècnica complementària (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Així mateix, l’aprovació del RD 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica permet ampliar l’àmbit d’aplicació de l’exigència bàsica HE5 relativa a la generació mínima d’energia elèctrica.

Documentació relacionada

Publicació al BOE

Més informació

https://www.codigotecnico.org/

Share This Post